Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.09.2022 12:05 (Üye) Soru : Merhaba, nasılsınız. 22 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan 7351 sayılı Kanunla birlikte, 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere KVK’nın 5/1-a maddesine aşağıdaki istisna eklenmiştir. - Şirketlerin, tam mükellefiyete tabi diğer (tüm) yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları kurumlar vergisinden istisnadır. Bu durumda kısa vadeli günlük veya aylık olarak FON alım satım karları Kurumlar vergisinden muaf mı oluyor ? Tüm banka fonları mı muaf, yoksa muafiyete tabi fonlara ait bir liste mi vardır. Muafiyeti Kurum geçici beyannamede hangi sütün da göstermemiz gerekiyor. Yardımınızı rica ederim. Teşekkürler.

Cevap : Öncelik ile muafiyet ve istisna kavramlarının ayrımını yapalım .Kanunda "İSTİSNA" kavramı yer almaktdaır. Muafiyet farklı bir kavramdır. VERGİ MUAFİYETİ : Vergi muafiyeti kısaca, bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulması olayıdır. Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır. Örneğin “Esnaf muaflığı” (GVK Md.9) “Diplomat muaflığı” (GVK Md.15 ) Kurumlar vergisi 4. Madde de sayılan muafiyetler Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 3. maddesinden sayılanlar . VERGİ İSTİSNASI : Vergi istisnası, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasıdır. Örneğin GMSİ konut gelir elde edenler için uygulanan istisna (GVK Md.21) MSİ istisnası (GVK.Md.22) Ücret istisnası (GVK Md. 23) , Kurumlar Vergisi Kanunu 5. Maddedeki İstisnalar , Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 4. maddesinden sayılanlar . KDVK İstisnaları (KDVK 11-12-13-14-15-16-17) KDV de MUAFİYET OLMAZ. İstisna olur. YORUM: Vergi yasalarında ilke olarak vergilendirilmesi öngörülen bir konunun vergi dışında tutulmasına istisna denir. Buna karşılık, yine kural gereği mükellef olması gereken kişi ya da kurumların vergi yükümlülüğü dışında kalmalarına muafiyet denir. Sorunuzdaki İSTİSNA uygulaması ise; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde kurumlar vergisinden istisna olan kazançlara yer verilmiş, maddenin 1/a fıkrasında ise, kurumların; --Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, --Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları, -Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. İstisna Kurum geçici vergi beyannamesinde 299 kod dagösterilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.