Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.09.2022 12:46 (Üye) Soru : Soru: Personelim 11/09/2022 Tarihinde Vefat etmiştir. 3 Yıl 2 Ay Kıdemi bulunmaktadır. Sorum , Kıdem Tazminatı Yanında , Ölüm Tazminatı Ödenmesi gerekirmi , 5 Yıl Kadar Çalışan 1 Maaş Ödenecek Tazminatın Hesaplanması beyanı ve Ödenmesi Konusunda Nasıl Bir Yol İzlenmelidir. Personel Net Maaşla Çalışmaktadır. 12.000 Net Nasıl bir hesaplama yapılacaktır. 11 Net Ücreti 4.400+12.000=16.400 TL Net (Ölüm Tazminatı SGK Kesintileri Olacakmıdır. Yoksa Sadece Gelir Vergisi Damga Vergisimi Olacaktır. Yardımlarınız Rica ediyorum. Cevap:Sayın, Türk Borçlar Kanunu m.440 uyarınca hizmet ilişkisi 5 yıldan kısa süreli ise ölüm gününden itibaren başlayarak 1 aylık, eğer ilişki 5 yıldan uzun süreli ise 2 aylık ücret ödemesi yapılır. Bu ödeme, ölüm tazminatıdır. Kıdem tazminatı işçinin mirasçılara ödenirken ölüm tazminatı ise işçinin eşi, çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödenir. Ölen işçinin kıdem tazminatı hakkını ileri sürmek için tanınan süre 5 yıldır. Ölüm tazminatı hakkını ileri sürebilmek için tanınan süre ise 10 yıldır. Ölüm tazminatı hesaplama durumunda işçinin son aldığı çıplak(temel) ücret dikkate alınır Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi O zaman şöylemi yapıcam. Brüt Ücret Üzerinden Kıdem Tazminatı hesabı yaparak Sadece Damga Vergisi Kesicem, Kalan Tazminatı Varisleri (Eş-Çocuk) Banka Hesabına ödüyecem, Ölüm Tazminatı İçin İzliyeceğim Yol Nedir. Çıplak Maaş Dediğiniz Örneğin Personelin Son Maaşı Net 12.000 TL'ydi 1 Aylık Ölüm Tazminatı vericem, Gelir Vergisi Dİlimi %27 Brüte Tamamlayarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Keserek Kalan Net 12.000 TL'yi (Eş-Çocuk) Hesabına yatırabilimiyim. SGK kesintisi Olmayacağı Düşüncesindeyim. Bilginizi rica ediyorum.

Cevap : Biri 4857 sayılı iş kanuna göre ödenmesi gereken kıdem tazminatı olup diğeri ise borçlar kanuna göre ödenmesi gereken ölüm tazminatıdır.Ölüm tazminatı ve kıdem tazminatı hususlarının birbirinden farklı kurumlar olduğu düşünüldüğünde, ölüm tazminatının alınması kıdem tazminatına engel değildir.Ölüm tazminatı hesaplama durumunda işçinin son aldığı çıplak(temel) ücret dikkate alınır5510 Sayılı Kanun'un 80. maddesine göre personelin ölümü halinde verilen ölüm yardımları prime esas kazanca tabi tutulmaz. Diğer bir ifade ile çalışanlara ölüm halinde yapılan yardımlar miktarı ne olursa olsun SGK prime esas kazancın hesabında dikkate alınmayacaktır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/1'inci maddesinde, "Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar;" ın gelir vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir. Bu hükme göre, hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminat ve yapılan yardımların gelir vergisinden müstesna tutulması gerekmektedir. Ancak, hizmet erbabının kendisinin ölümü halinde, varislere yapılan yardım ve ödenen tazminatlar Gelir Vergisi Kanununun uygulama alanına girmemektedir. Öte yandan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun "muafiyetler" başlıklı 3’üncü maddesinde, “Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların; Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmü şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin; Veraset ve intikal vergisinden muaf olduğu” hükme bağlanmıştır. Vergilendirme işlemi vergi dairesince yapılacağından, çalışmakta iken vefat eden personelin mirasçılarına ödeme yapılabilmesi için mirasçıların verginin ödendiğine dair vergi dairesinden verilmiş belge ibraz etmeleri gerekir. Böyle bir belge ibraz etmedikleri takdirde %5 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yapıldıktan sonra bakiyesinin ödenmesi ve tevkif edilen meblağın da en geç bir hafta içerisinde ilgili vergi dairesine (veraset ve intikal vergisi işlemlerine bakan) yatırılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.