Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2022 13:59 (Üye) Soru : mrb. şirket kuruluşlarında sgk lı çalıştırmayacağımızı beyan ettik. 1 ay sonra sgk işveren sisteminden işyeri bildirgesi vermeye çalıştığımızda sistem alıyor ama sgk işlem yapmıyor. sgk ya elden evrak vermemiz gerektiğini söylüyorlar. bunla ilgili sorun devam ediyor mu ne yapılabilir. teşekkürler.

Cevap : SGK, işyeri tescil işlemlerinde tescil işlemini onaylamadan önce bazı belgeleri işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra elden veya posta yoluyla 7 gün içinde ibrazını talep etmekteydi. 2020/20 sayılı SGK genelgesinin ilgili bölümünde 2021/36 sayılı genelge ile değişiklik yaparak 7 günlük süreyi kaldırarak bu belgelerin elektronik ortamda verilmesini sağlamıştır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İşyeri bildirgesi ile birlikte verilecek diğer belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinde, (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde, işyeri bildirgesi yeterli olup elektronik ortamda temin edilebilenler hariç olmak üzere eki belgeler ihtiyaç olması hâlinde ünitece istenir. Ancak Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde; a) İşverenden iş alan alt işverenler tarafından, Kanundan doğan yükümlülükleri başlamadan önce, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğinin, b) Adi ortaklıklar tarafından; noter onaylı ortaklık sözleşmesinin, c) İhale konusu işlerde; işin sözleşmesi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısının, d) İnşaat işyerlerinde; varsa arsa sahibi ile müteahhit arasındaki inşaat yapım sözleşmesinin, Elden, posta yoluyla veya Kurumca belirlenen şekilde gönderilmesi zorunludur.” Hükmü yer almaktadır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre verilmesi zorunlu olan belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK birimlerince istenen diğer belgelerin işyeri bildirgesinin gönderildiği SGK ünitesine posta yoluyla gönderilmesi veya elden ibraz edilebilmesi mümkün olduğu gibi söz konusu belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenebilecektir.e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca SGK’ ya gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, işyeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. e-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili sosyal güvenlik merkezince/sosyal güvenlik il müdürlüğünce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak, işyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik merkezince onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek olup; işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır. PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir. Ayrıca, e-Devlet üzerinden “İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)” menüsü vasıtasıyla gerçekleştirilen işyeri tescil değişiklik işlemleri dolayısıyla verilmesi gereken belgeler de sistem üzerinden elektronik ortamda eklenebilecektir. İşyeri bildirgesinin SGK’ya gönderilmesinin ardından SGK’ya verilecek belgeler arasında SGK’ya gönderilmiş olan işyeri bildirgesinin çıktısı yer almayacak olup; işverenlerden işyeribildirgesinin çıktısı istenilmeyecektir. İşyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra SGK ünitesi tarafından tescil işlemi yapılacakolup; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde sayılan ve SGK’yaverilmesi gereken belgelere istinaden yapılacak işyeri tescillerinde söz konusu maddedesayılan işyeri tesciline esas belge ve/veya belgeler ile ihtiyaç olması hâlinde SGK ünitesince istenen diğer belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmiş olması halindetescil işlemi yapılacak ancak söz konusu belgelerin sisteme kaydedilmiş olmaması halinde, belgelerin sosyal güvenlik merkezine/sosyal güvenlik il müdürlüğüne ibrazından veya postayoluyla iletilmesinden sonra tescil işlemi yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.