Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2022 16:36 (Üye) Soru : leasıngle aldığımız ve 260 hesapta şuan için takip ettiğimiz makineye Geçici 32.md.Yeniden değerlemesi yapabilirmiyiz.? ve sonrasında 298.Ç uygulayabilirmiyiz.?

Cevap : Vergi Usul Kanunun “Finansal kiralama işlemlerinde değerleme” başlığı altında yer alan mükerrer 290. Maddesinin 2 nolu fıkrasında “Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadî kıymeti kullanma hakkı, bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesi ve üçüncü kitabının üçüncü kısmının birinci bölümünde kiralama konusu iktisadî kıymet için belirlenmiş esaslar çerçevesinde yeniden değerlemeye ve amortismana tâbi tutulur.” hükmü yer almıştır. Keza, anılan maddenin 3 nolu fıkrasında; “Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır” şeklinde tanımlanmış olup, kiralamaya konu iktisadi kıymetin kiralama sonunda mülkiyetinin devri finansal kiralama sayılmak için şart olarak yer almamıştır. (Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama sözleşmeleri ise, sadece, sözleşmede kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi sonunda kiralama konusu gayrimenkulü düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınmışsa anılan madde kapsamında finansal kiralama olarak değerlendirilmektedir.) Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler uyarınca, finansal kiralamaya konu kullanım hakkı- boş arsa ve araziler hariç- kiracı tarafından amortismana tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla, kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu kullanım hakkı Vergi Usul Kanun’un geçici 32. maddesine ilave edilen düzenlemedeki “diğer amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenebileceği”ne ilişkin hüküm uyarınca, yeniden değerlemeye konu edilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.