Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2022 17:03 (Üye) Soru : Merhabalar. SGK borç yapılandırması için teminat değer tespit raporu istemekte. Bu nereden tedarik edilebilir. Yardımcı olursanız sevinirim.iyi çalışmalar.

Cevap : SGK belge no 074 TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU ………………………….Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ……………………………….Sosyal Güvenlik Merkezine …………….. Müdürlüğünüze/Merkezinize aşağıda türü, miktarı ve dönemleri belirtilmiş olan …/…/……… tarihi itibariyle toplam …………………….. TL borcum bulunmaktadır. Mali durumumun söz konusu borcu def’aten ödemeye uygun olmaması nedeniyle bu borcumun …… ay süre ile ödeme planına bağlanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince taksitler halinde ödemek istiyorum. …/…/…. tarihinde ilk taksit (peşinat) olarak …………………………. TL’nı Kurum veznesine / bankaya ödemiş bulunmaktayım. Tecil ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi halinde verilen teminatımın nakde çevrilerek taksitlendirmeye konu bakiye borcumun tahsilini kabul ediyorum. Mali Durum Bildirim Formu / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavirce düzenlenen mali durum raporu/Bilanço ile teminatın değer tespitine ait rapor, form ekinde sunulmuştur. Tecil ve taksitlendirme talebimin değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. …./…./…./ Tarih-İmza-Kaşe Ekler:1-Makbuz 2-Mali Durum Bildirim Formu / SMMM veya YMM Raporu / Bilanço 3-Teminatın Değer Tespit Raporu Cok Zor Durum” Hali; 6183 sayılı Kanunu 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun “çok zor durum” halinin tespitinde; “Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “2” ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından “çok zor durum” hali olarak kabul edilir. Rasyonun “1,50” ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya kadar Rasyonun “1,51” ila “2,00” aralığında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 30 aya kadar, Rasyosu “2,01” ve üzerinde olması durumunda ise borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilir. Eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde idarece ödeme planına bağlanır. Bu süreler azami tecil ve taksitlendirme süresi olup tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az sürede tecil ve taksitlendirme yapılabilir. Borçların tecil ve taksitlendirilmesinde borcun eşit taksitlerle ödenmesi esastır. Ancak borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde, en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki, taksit tutarının % 50 sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilir “Çok Zor Durum” halinin tespitinde; A-Tecile Konu borç toplamı , borç türü bazında 100.000 TL ve altında olan borçlular ile borç miktarı üzerinde durulmaksızın kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler (şirketler hariç) için, “çok zor durum” halinin tespitinin “ Mali Durum Bildirim Formu “ ile beyan edecekleri bilgiler esastır. B-Tecile Konu borç toplamı , borç türü bazında 100.000 Türk Lirası üzerinde olması durumunda “çok zor durum” halinin tespitinde; 1- Halka açık olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kuruluna verdikleri en son bilanço esas alınarak likidite oranı Kurumca hesaplanır. 2- Bu bendin (1) nolu alt bendi dışında kalan borçlular yönünden ise, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ve faaliyet belgesine sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce yukarıdaki formüle göre hesaplanacak likidite oranına göre işlem yapılır. devamı sgk belge 074 bakınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.