Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.11.2022 11:14 (Üye) Soru : Merhaba sayın yetkili, ltd şirket ortağı 4b bağkurlu iken başka bir işyerinde 4a hizmet akdi ile çalışırsa bağkur borcu devam eder mi? mükellefim olan ltd ortağı başka bir işyerinde sigortalı çalıştığı yerden çıkıp gün boşluğu olmadan başka yerde sigortalı olarak çalışmaya başladı fakat bağkur borcu doğdu. dilekçe ile sildime şansımız varmıdır.

Cevap : 4b çalışanın fiilen ortağı olmadığı işerinde çalışmasından dolayı 4a sigortalısı olması halinde 4b sigortalılığı askıya alınmaktadır. MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2011-6111/33 md.) Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynımaddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklıolmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren primödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındasigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadelisigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerinegöre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyenprimlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralıalt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynıanda tabi olacak şkilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındakidiğer sigortalılık durumu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muhtarsigortalılığı ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerineaynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda muhtar sigortalılığı dikkate alınır 5510 54 madde gereği silinir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.