Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.12.2022 13:32 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Yıllara sari işlerle örtülü sermaye hesabı, işin bittiği tarihteki dönem başı özsermaye kıyaslaması alınarakmı yapılacak yoksa giderin meydana geldiği dönemin dönem başı özsermaye tutarı üzerindenmi kıyaslama hesabı yapılacaktır. konuyla ilgili mukteza vs. varmıdır. görüşünüz nedir. Teşekkur ederim.

Cevap : KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’de buna ilişkin yer verilen değerlendirmede de bahsedildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu belirtilerek, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce; İşletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği,İşletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı hükme bağlanmıştır. Ticari kazancın bu şekilde tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlere ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununda da safi kazancın belirlenmesinde temel ölçü, dönem sonu ve dönem başı öz sermaye kıyaslamasıdır. Burada en önemli nokta olarak değerlendirilmesi gereken ise Kurumlar vergisi kanunu 12. maddedeki düzenleme kapsamında örtülü sermayeye ilişkin getirilen kıstaslardır. Buna göre Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Yukarıdaki tanımlara göre: Yıllara yaygın inşaat işi için özel bir düzenleme yoktur. Konu hakkında Gib den özelge almanızı öneririz. Önceden yayımlanan özelgeler için GİB sitesinden arama yapınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.