Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2022 15:28 (Üye) Soru : Hocam merhaba, 2020 Aralık ayında var olan araç takas yöntemiyle satılıp yenisi alındı. Satıştaki kar 549 Özel Fonlar hesabına atıldı. Yeni aracın amortismanı buradan düşülüyor......... 1- 549 daki bu tutar hesap dönemi olarak 2020,21,22 yılı 3.yıl oluyor, Kara mı ilave etmeliyim? ................ Aynı zamanda, .............. 2- Firma sahibi 2023 te var olan aracı satıp yeni araç alma kararı verdi, bu durrumda 549 Özel Fonlardaki tutarı da 2023 e devretmem uygun olur mu? Teşekkürler,

Cevap : 1-VUK 328. MADDEDE AŞAĞIDAKİ değişiklik yapıldı (7338 sayılı kanunun 36 ncı maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 26.10.2021)Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce; a) Satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan doğan kâr, satışın yapıldığı tarihi takip eden üçüncü takvim yılının sonuna kadar pasifte geçici bir hesapta tutulabilir. Bu süre içinde, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi veya benzer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin iktisabı gerçekleşmezse, geçici hesapta tutulan KÂR, SATIŞIN YAPILDIĞI YILI TAKİP EDEN ÜÇÜNCÜ TAKVİM YILININ KÂR VE ZARAR HESABINA EKLENİR. Yukarıdaki değişikliğe göre; 3. yıl 31/12/2023 de dolacaktır. Yeni araç alınıp Amortismanı buradan kullanılmaz ise ;Fon 31/12/2023 de dönem karına eklenir. 2-2023 de başka bir taşıt satılır ise; bu taşıt dan elde edile kar 549 hesapda alt hesapda ayrı takip edilir. 2026 yılına kadar vergi ertelemesi söz konusu olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.