Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2022 16:45 (Üye) Soru : Hocam tekrar merhaba, Bir önceki sorumla alakalı bu sorum da: Aktifteki 1 araç için yeniden değerleme yapacağız, 2023 te amortisman ayırırken Yeni değeri üzerinden amortisman ayıracağız, sorum: Araç gider kısıtlaması vardı 2020 de aldık aracı zaten tamamını amorte edemediğim amortisman tutarım daha da arttı, gene kısıtlamaya göre ayıracağım yeni amortismanı değil mi? 549 özel fonlardan düşüyordum şimdi nasıl bir yol izlemek gerekir artan amortisman tutarını? Son olarak 522 hesaptaki bakiyeyi bir hesaba aktarma zorunluluğu var mıdır? Kalabilir mi kapanışa kadar? ne yapmamı tavsiye edersiniz? Teşekkürler,

Cevap : VERGİ USUL KANUNU’NUN MÜKERRER 298/Ç. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK YENİDEN DEĞERLEME (SÜREKLİ YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMASI ): VERGİ USUL KANUNUN MÜKERRER 298 İNCİ maddesine eklenen (Ç) fıkrası ile kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil olmak üzere tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine (söz konusu maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında bahse konu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), söz konusu maddenin (A) fıkrasında yer alan enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları mezkûr maddede belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilme yapabilirler Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri dikkate alınacak, değerlenecek varlıkların ve bunlara ilişkin amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunacaktır. Mükerrer 298. maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu oluşan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir. Ancak yeniden değerlemeye tabi tutulan varlıkların elden çıkarılması (satış, devir, işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde amortismanlar gibi işleme tabi tutulacaktır. Elden çıkarmada aşağıdaki kayıt yapılır. ------------------------/---------------------- 102 257 522 253-254 679 -----------------------/-------------------------- KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER İÇİN 537 SAYILI VUK GN.TB.İNCELEYİNİZ. 549 HESAP UYGULAMASI İLE YENİDEN DEĞERLEME FARKLI DIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.