Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2023 12:11 (Üye) Soru : Hocam İyi yıllar diliyorum. İşçi ve İşveren Sözleşmelerini BELİRLİ SÜRELİ sözleşme imzaladılar 1 yıllık. 8.ay dolmadan işçi istifasını sundu. ve işten ayrıldı. burada hangi taraf olursa taraflar aralarında anlaşmadığı sürece, Belirli süreli işsözleşmesinde bir yaptırım varmı. ayrıca belirli iş sözleşmesinde de süresi dolmadan işten çıkış yada işveren tarafından çıkarılmada belirli bir süre varmıdır. ihbar sözkonusu olurmu?

Cevap : İş Kanunu’nda belirli süreli iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın süresinden önce sona erdirilmesinin hukuki sonucu düzenlenmemiştir. Belirli süreli iş sözleşmelerine kural olarak iş güvencesi hükümleri uygulanmadığı için işçi, iş sözleşmesinin işverence haksız feshi halinde İş Kanunu m.18 vd.’nda düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanamaz. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce işveren tarafından haksız feshedilmesine ilişkin olarak Türk Borçlar Kanunu m.438’de bir düzenleme yer almaktadır. Madde hükmüne göre; “İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir. Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir. Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı aylık ücretinden fazla olamaz.”Ancak belirli süreli iş sözleşmesini feshedecek olan işçi veya işveren fesih ihbar sürelerine uymak zorunda değildir. Yani herhangi bir ön bildirim yapmaksızın bu sözleşme istenildiği taktirde sona erdirilir. Tabii ki sözleşmenin haksız olarak sona erdirilmesi halinde fesheden için bazı tazminat sorumluluğu doğacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.