Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.01.2023 10:22 (Üye) Soru : Merhabalar, basit usul mükellefte dükkan metre kare sınırı nedir? Örneğin bir kuaför dükkanı kaç metre kare olmalı ve kaç stand bulunmalı. Araştırdığında bir de kira ve gelir gider sınırlarını bulabiliyorum. Kira bedeli büyük şehitlerde yıllık 35000 TL hizmet sektörü için 220.000 TL DİE. Ancak dükkan metre karesini kaç stand bulunması gerektiğini bulamıyorum. Yardımlarınızı rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap : Basit usulde metrekare hesaplaması yoktur Yıllık Kira miktarı vardır. BASİT USULDE VERGİLENDİRME Basit usulde vergilendirilen mükellefler; Beyanname vermemelerine rağmen VUK hükümlerine göre Belge alacak ve belge düzenleyeceklerdir. Kayıtlar Defter Beyan Sisteminden Esnaf odalarınca veya meslek mensuplarınca tutulmaya devam edilecektir. Yılık Gelir Vergisi Beyannamesi VERİLMEYECEKTİR.. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin 2023 Yılı Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2023 Takvim yılında uygulanmak üzere Büyükşehir belediye sınırları içinde YILLIK 35.000.-TL, diğer yerlerde YILLIK 22.00.-TL olarak uygulanacaktır. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen 2023 Yılı Hadleri (GVK Md.48) 1)- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 440.000.- TL veya yıllık satışları tutarının 700.000 .-TL aşmaması, 2)- 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 220.000.- TL aşmaması, 3)- 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 440.000.-TL aşmaması olarak uygulanacaktır. Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması: Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulama, 31/12/2023 tarihine kadar devam edecektir. (GVK 323 Seri Nolu Genel Tebliği Madde 5 )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.