Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.01.2023 15:28 (Üye) Soru : Sayın Danışmanım, 2022 Haziran ayında Lise öğrenimi bitirmiş ve Üniversite Hazırlık için 2022-2023 yılı içinde dershaneye giderek eğitim harcaması yapılmış. Öğrencinin 2023-2024 yılında Üniversite Eğitiminin de devam ettiği düşünüldüğünde, bahse konu olan eğitim giderleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden indirim konusu yapılabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap : Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesi gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden düşülecek indirimleri düzenlemiş olup, madde hükmüne; gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim harcamalarının Gelir Vergisi matrahından indirilebileceği düzenlenmiştir. Maddede geçen küçük çocuk tabiri 23.10 2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı[2] sirkülerde açıklanmış olup “”Çocuk” veya “küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları”, ifade etmektedir. Buna göre beyanname veren bir mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocukları için yapmış olduğu eğitim harcamalarını aşağıdaki şartlar dahilinde vergi matrahından indirebilecektir. – Beyan edilecek gelirin % 10 ’luk tutarını geçmeyecek, – Çocuk için yapılacak eğitim harcamasının matrahtan indirilebilmesi için çocuğun 25 yaşını doldurmamış olması gerekecek, – Harcama Türkiye’de yapılacak, – Harcamanın yapıldığı eğitim kurumu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olacak, Gelir Vergisi mükelleflerince yapılmış olan eğitim harcamaları fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden indirilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.