Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2023 08:53 (Üye) Soru : Bilanço usulüne tabi Şahıs firması Tür değiştirmek suretiyle Limited şirkete dönüştü. şahıs firmasının bilanço aktifinde bulunan varlıkların Ltd. Şti' ne faturalarının düzenlemesi gerekir mi? Fatura düzenlememiz gerekirse; KDV istisnası ve Gelir vergisi istisnası ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz.?

Cevap : 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı, vergileme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, ticari kazancı bilanço esasına göre tespit edilen bir şahıs işletmesinin aktif ve pasifiyle bir limited şirkete devredilmesi ve söz konusu maddede yer alan koşulların sağlanması durumunda bu devir nedeniyle değer artışı kazancı hesaplanmayacak ve vergilendirme yapılmayacaktır. Ayrıca, ferdi işletmenin devir tarihi itibarıyla sonuç hesapları çıkartılmak ve kapanış işlemleri yapılmak suretiyle tespit edilen ferdi işletme bilançosu, aktif ve pasifiyle bütün halinde sermaye şirketinin bilançosuna aynen geçirilmesi gereken bilançodur. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde, “Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifade eder. İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici bir süre için durdurulması işi bırakma sayılmaz.” hükümleri yer almaktadır. Bu hükme göre, bir şahıs işletmesinin aktif ve pasifiyle bir limited şirkete devredilmesi durumunda şahsi sorumluluk altında yürütülen faaliyet son bulacağından bu durumun şahıs işletmesi açısından işi bırakma olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-c maddesine göre Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre, ferdi işletmenin bilanço esasına göre defter tutması durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesi gereğince ferdi işletmenin kül halinde limited şirkete devredilmesi katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde; ‘‘Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.’’ 231/5. maddesinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.”, Yukarıdaki hükme göre; Fatura usul olarak düzenlenecek. Ancak; faturada KDV hesaplanmayacaktır. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.