Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.01.2023 15:07 (Üye) Soru : merhaba, ikinci el oto alım satımı yapan mükellefim var..ısrarla isteme rağmen Banka kayıtlarını vermiyor..Noter kanalı ile yapılan araç satışlarınıza ilişkin tahsilatlar da ve ödemelerde banka kayıtlarını , tevsik etme zorunluluğunu var mı?)

Cevap : Bu konu ile ilgili yasal düzenleme 469, 479 ve 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Bu bağlamda, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin ve vergiden muaf esnafın, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemeleri girmekte olup, yine mezkûr Tebliğde belirlenen tahsilat ve ödemeler ise tevsik zorunluluğu dışında tutulmuştur. Söz konusu Tebliğin; – “4.1. Kapsam ve Tutar” bölümünde, “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu kapsamda örneğin; – Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, – Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin, – İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”, – “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünde; “… d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, … aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.” açıklamaları yer almaktadır. Buna göre, noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, bahse konu uygulama kapsamında, aracı finansal kurumlar vasıtasıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.