Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.01.2023 11:28 (Üye) Soru : 2 inşaat limited şirketi Adi Ortaklık kurmak istiyor. Bunun için İTO ya tescil yaptırılması gerekiyor mu. Mütaahitlik yetki belgesi mevcut olanlar mı kullanılıyor.Kuruluş aşamasını ve vergilendirme konusunda bilgi verebilir misiniz

Cevap : Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 01.04.2009 tarih ve 27187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İç Ticaret 2009/2” sayılı “Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği bulunmayan bir ortaklık yapısı ile işlettikleri ticari işletmelerin ticaret siciline tescili hakkında tebliğ” ile bu konuya açıklık getirilmiştir. Tebliğin amacı; iki veya daha ziyade hukuken ve iktisaden birbirinden bağımsız tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticarî işletmelerin ticaret siciline tescil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Buna göre ; tüzel kişiliği bulanmayan âdi ortaklıklar talep halinde (isteğe bağlı) ticaret siciline tescil edilecekler ve bütün ortakların imzaları noterce tasdik edilmiş bir dilekçe ile yapacakları talep üzerine ticaret sicil kaydı silinecektir. Mütaahitlik yetki belgesi konusunda bilgimiz yok. Adi ortaklık olarak VD ne kayıt yapılır elde edilen kar ortaklara dağıtılarak vergileme yapılır. Adi ortaklık Muhtasar, KDV ve Geçici vergi beyannamesi verecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.