Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.02.2023 18:13 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, bir firma hem imalat hemde alım satım yapmakta yalnız firma bunun haricinde ayrıca tamir hizmetide veriyor, bu tamirin bir kısmını kendisi yapmakta ve bir kısmıınıda dışarıda yaptırıp fatura etmektedir.dışarıdan yaptırılıp gelen fatura tamir bakım gibi, matkap metal bileme gibi içeriğe sahip, bunlarda gözönüne alınarak 1-tarafımıza gelen faturalarda tevkifat varmı 2. bizim keseceğimiz işçilik tamir bakım faturasında tevkifat varmı?3.dışarıdan gelen tamir faturasını hangi hesaba kaydetmemiz gerekiyor Teşekkür ederim.

Cevap : AŞAĞIDA sayılan BELİRLENMİŞ ALICILARA ait veya bunlara tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri için düzenlenecek faturada 7/10 oranında KDV tevkifat yapılır. Liste dışındaki firma iseniz KDV tevkifaı olmaz.Dışarıdan aldığınız tamir bakım giderleri imalat da kullanılmış ise 720 hesaba yazılır. KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR BELİRLENMİŞ ALICILAR : - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.