Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.02.2023 10:20 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Anonim Şirket,imza yetkilisi müdürlerinin, Kamu borçları (Vergi, SGK..) borçları karşısından sorumlulukları nedir ? (varsa mevzuat bilgileri de paylaşabilir misiniz ?) Örneğin, 1- SGK borçları açısından, Müdürlükten ayrılan kişinin sorumluğu, Müdür olduğu ay/dönemlere ilişkin borçlarla sınırlı mıdır ? 2- A.Ş. yeni çıkacak Vergi/SGK af kanunu göre tüm borçlarını yapılandırsa, mevcur Müdürler tüm borçlardan sorumlu olur mu ? Eski müdürlere ait ay/dönem borçlarından dolayı eski müdürlerin sorumluluğu devam eder mi ?

Cevap : TTK Çerçevesinde YK Üyesi /Şirket Müdür Sorumluluğu Kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülükleri ihlal edildiğinde, üyeler şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludur. Yönetim Kurulu'nun atadığı ama temsil yetkisi olmayan YK üyesi veya sınırlı yetkiye sahip olan ticari vekil veya tacir yardımcılarının verdiği zarardan YK üyeleri müteselsilen sorumludur. Kamu Borçları Sorumluluğu Vergi sorumlusu şirketlerin mal varlığından tahsil edilemeyen vergi ve buna bağlı alacaklar, ödevlerini yerine getirmeyenler şahsi olarak sorumlu tutulur. Şirketin malvarlığından tahsil edilemeyen diğer kamu borçları kanuni temsilcisi şahsi sorumludur. Sigorta primleri ve diğer alacaklar ödenmediğinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzeydeki yöneticiler ve kanuni temsilcileri şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Aşağıda açıklanan sorumluluk şirket müdürleri için söz konusu olup, şirket müdürün ortak olup olmamasının bu sorumluluğa bir etkisi bulunmamaktadır. KAMU BORÇLARI ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK Vergi sorumlusu olan şirketlere düşen ödevler şirketlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden vergi sorumlusu şirketlerin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan şirketlerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da uygulanır. Kanuni temsilciler bu suretle ödedikleri vergiler için şirketlere rücu edebilirler. Şirketin malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçları kanuni temsilcilerin şahsi malvarlıklarından tahsil edilir. Bu kural yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki temsilcileri için de uygulanmaktadır. Kanuni temsilciler, şirketi idare edenler veya vekiller, ödedikleri tutarları şirkete rücu edebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu süreleri içinde ödenmez ise borçlu şirket müdürleri, üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri şirket ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Süresi içinde ödenmeyen sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, gecikme zamları ve katılım payları sosyal güvenlik kurumu alacağına dönüşecek ve bu alacakların tahsilinde borçlu şirket müdürleri, üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri kamu borçlarından müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanda kanuni temsilci veya şirketi idare eden müdür ve üst düzey yöneticilerin farklı şahıslar olması halinde bu şahıslar kamu borçlarından müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Şirketin tasfiyeye girmiş olması veya tasfiye edilmiş olması kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önce doğmuş sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Müdürler ile üst düzey yöneticilerin sorumluluğu, görevde bulundukları döneme ait kamu borçlarına ilişkindir. Ancak dikkat edilmelidir ki, bu kişilerin şirketteki görevleri sona ermiş olsa bile görevde bulundukları döneme ait borçtan dolayı sorumlulukları devam eder. Müdürler ile üst düzey yöneticiler, görevlerinin sona erdiği tarihten sonraya ait kamu borçlarından sorumlu tutulamazlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.