Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.03.2023 13:42 (Üye) Soru : Merhabalar Üstadım . 2022 Aralık ayında Bağkur olarak askerlik borçlanması yaptı ve aralık ayında ödedi.Bu ödenen tutar Yıllık Vergisi Beyannamesinden indirim konusu yapılabilirmi.Teşekkür ederim.

Cevap : İNDİRİM YAPILABİLİR. ÖZELGE: TARİH : 22.08.2011 SAYI : B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-40-10-663 KONU : Ticari Kazançta Askerlik Borçlanması Nedeniyle Ödenen bağ-kur primlerinin indirimi Hk. … İLGİ: … İlgide kayıtlı özelge talep formunda; askerlik borçlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağkur) yapmış olduğunuz ödemelerin ticari kazanç nedeniyle verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirilip indirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 193 sayılı GVK.nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde; beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının (Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanmasısırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin GVK.nun 89. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesinin uygun bulunduğu açıklanmıştır. Diğer taraftan, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmış olup, 5510 sayılı Kanunun 41. maddesinin (b) bendinde; 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan sürelerinin sigortalılıklarına sayılacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 88. maddesinde ise; kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarlarının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer alan kanun hükümleri ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. maddesi hükmüne göre askerlik borçlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağkur) ödemiş olduğunuz prim tutarlarının, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, söz konusu primlerin fiilen ödendiği yıla ilişkin olarak verilen yıllık gelir vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.