Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.03.2023 13:58 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Vergi mükellefi olmayan gerçek kişi,2022 yılı içinde 4.155 USD Eurobond faiz geliri elde etmiş. 1.Sorum Şu: faiz gelirini TL karşılığını bulurken faizin hesaba geçtiği tarihteki MB kurunu mu,yoksa 31.12.2022 MB kurunu mu baz alacak? 2.Sorum ise şu: TL Tutarı Yaklaşık 80.000 TL tutuyor.Beyanı doldururken 80.000 TL lik rakamdan 70.000 TL lik istisnayı düşmüyor. Acaba 70.000 limitini aştığı için hepsi mi vergilendiriliyor? Teşekkürler.

Cevap : 1-Faizin hesaba geçtiği tarihdeki MB kuru dikkate alınız. 2-EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNİN VE ALIM-SATIMI VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET BİLGİ 2022 Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri GVK’nın 75.maddesi uyarınca, “Menkul Sermaye İradı” olarak değerlendirilmekte olup, faiz ya da kupon gelirleri, “yüzde sıfır” oranında stopaja tabidir. (GVK Md.94/7-a).Yani, faiz geliri üzerinden stopaj yapılmamaktadır! Eurobondlardan elde edilen FAİZ geliri 2022 yılı için 70.000,00 TL’yi aşıyorsa yıllık olarak beyanda bulunulması gerekmekte, şayet faiz geliri bu tutardan düşükse, herhangi bir beyanda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde, beyana tabi diğer gelir unsurlarının var olup olmadığı önemlidir. Eurobondlardan elde edilen faiz geliri haricinde, kar payı, temettü, işyeri kirası gibi diğer gelir unsurları mevcutsa ve bu gelirlerin toplamı 70.000,00 TL’yi aşıyorsa, elde edilen gelirin tamamının beyan gerekmektedir. Örneğin, işyeri kira geliriniz 30.000,00 TL, eurobond faiz geliriniz 47.000,00 TL ise iki gelirin toplamı olan 77.000,00 TL’nin tamamı üzerinden beyanda bulunulması gerekiyor. Ancak, dar mükelleflerde ayrıcalıklı bir durum söz konusu. Yani, Türkiye’de bir takvim yılında 6 ay yada daha az sürede bulunan kişilerin eurobondlar üzerinden elde ettikleri faiz gelirleri için tutarı ne olursa olsun beyan yada bildirimde bulunmalarına gerek bulunmuyor. Üstelik, stopaj oranı da “yüzde sıfır”. Şirketler açısından ise, faiz veya kupon gelirleri stopaja tabi olmamakla birlikte kurumlar vergisine tabi. Öte yandan, eurobondların faiz gelirleri tahsil edildikleri tarih itibariyle TCMB döviz alış kuru ile TL’ye dönüştürülerek vergilendirilecek olup, kur farklarının ise vergiye tabi olmayacağını hatırlatmak isteriz. Eurobondların alım-satımında vergilendirmesi: 2022 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesine göre, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar “DEĞER ARTIŞ KAZANCI” olarak vergilendirilmektedir. Eurobondların alım-satım kazancı da faiz gelirinde olduğu gibi stopaja tabi değildir. Ayrıca, alım-satım kazancında “yıllık beyan sınırı” uygulaması söz konusu değildir. Yani, satış sonrası oluşan kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gerekiyor. Eurobondun elden çıkarılması karşılığında alınan paranın önce TL’ye çevrilmesi (130 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) gerekiyor. Daha sonra, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazancın vergilendirilmesinin önüne geçebilmek adına maliyet bedeline endeksleme yapılması gerekiyor. Maliyet bedelinin belirlenmesinde alım tarihi ve satım tarihinden önceki aya ilişkin TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE endeksleri tespit edilerek, aradaki endeks farkının %10’nun üzerinde olması durumunda, endeksleme yapılabiliyor. Eğer, %10’ndan az ise maliyet endekslemesi yapılamıyor. Eurobondların alım satımına ilişkin kazanç, satış bedelinin TL karşılığından, endekslenmiş maliyet bedeli ile elden çıkarılma dolayısıyla yapılan giderlerin ve ödenen vergi ile harcın indirilmesi suretiyle bulunuyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.