Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2023 16:37 (Üye) Soru : İşyerimiz bir kooperatiften işyeri kiralayacak Kooperatif size hem kdv li fatura keseceğiz kira bedeli olarak ve ayrıca siz % 20 stopaj beyan edeceksiniz dedi Kooperatif kira bedeli için fatura kesecekse ayrıca biz % 20 stopaj beyan etmemiz doğru mu olur? Doğrusu nasıl olmalı Teşekkürler

Cevap : Kooperatif yaptığı işlem doğrudur. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisi yapmak zorunda olanlarca kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı; (b) bendinde de kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de bahse konu vergi kesintisi oranı % 20 olarak belirlenmiştir. Anılan Kanununun 15. maddesinde geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tabi kazanç ve iratları ödeyenleri hak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade etmektedir. Ayrıca, yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafi tutarları üzerinden dikkate alınır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.3.2.1. Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri" başlıklı bölümünde, söz konusu kira ödemeleri üzerinden yapılacak vergi kesintisinde, kooperatifin türü, mükellef veya muaf olup olmamasının bir önemi olmadığı belirtilmektedir. Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, kooperatife ait taşınmazı kiralaması karşılığında nakden veya hesaben yapılacak kira ödemelerinin brüt tutarı üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince % 20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.