Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.03.2023 11:14 (Üye) Soru : Merhabalar; Mükelleflerimiz deprem bölgesine çeşitli yollar ile yardımlarda bulundu .Örneğin bir mükellef marketten deprem bölgesi ihtiyaclarını alarak herhangi resmi bir kurum aracılığı olmadan (mahallelerden kalkan yardım tırları ) almış olduğu ihtiyaçları göndermiş ve karşılığında sadece market alışveriş fişi bulunmaktadır. Dolayısı ile marketten alınan ürünler şirketin faaliyet konusu ile ilgili değildir. Bu Harcamaları gider olarak yazılabilir mi kdv si indirim konusu yapılabilir mı? 2- SORU:Yine bir mükellefimizin faaliyeti olarak aktifine kayıtlı iş makinalarını ve personelini herhangi bir kurum aracılığı olmadan afet bölgesine yönlendirmiş ve bu iş makinalarının yakıt giderlerini ve göndermiş olduğu personellerin ihtiyaçları için şirket banka hesaplarından bordrolu personellerin hesaplarına ''deprem yardım ekibine gönderilen para'' açıklaması ile havaleler yapılmıştır.Ama resmiyette kızılay afad vs. gibi kurumlar koordinasyonunda ama bağımsız olarak çalışmışlardır. Bunun karşılığında da herhangi bir belge ,makbuz vs. yoktur.Bu giderleri indirim konusu yapabilir miyiz. Dönüş rica ederim

Cevap : 1-Fiş ile alınan mallar gider yazılmaz. KDV indirilmez. KKEG 2-Gider yazılmaz. KKEG Bağış yardımın belli kuralları vardır. Rastgele işlem ile gider yazılmaz. İndirim yapılmaz. BAĞIŞ VE YARDIM GİB WEB SAYFASINDAN YAPILAN AÇIKLAMA AŞAĞIDADIR. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddeleri hükmü uyarınca, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmektedir. 3/2/2021 tarihinde yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, bu tarihten itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kahramanmaraş ili merkezli olan depremler için AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kampanyası başlatılmıştır. Ayrıca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağışların tamamı da vergi matrahından indirilebilmektedir. Nakdi Bağış ve Yardımlar Depremlerden etkilenen afetzedeler için AFAD Başkanlığınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılabilecektir. Aynı şekilde, Türk Kızılay’ınca ilan edilen hesaplara yapılan nakdi bağışların tamamı da indirime konu edilebilecektir. Bağışların indirilebilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacaktır. Ayni Bağış ve Yardımlar Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, işletmelerinde mevcut olan ya da dışarıdan temin edilen ihtiyaç malzemeleri de ayni olarak bağışlanabilmektedir. Ayni bağışlar; AFAD Başkanlığının kendisine yapılabileceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla, indirim konusu yapılabilecektir. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecektir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) ilan edilen banka hesaplarına bağış olarak yatırılan tutarların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde (geçici vergi) ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen kazançtan indirilebilecektir. 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi" başlıklı bölümü uyarınca; ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekmektedir. Buna ilaveten, Türkiye Kızılay Derneğine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir (Gelir vergisi mükellefleri için benzer hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin (1)-11 bendinde yer almaktadır). Kızılay’a yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise KVK Tebliğinin "10.3.2.1. Kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurum kazancının veya gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %5'i ile sınırlı olarak matrahtan indirilebilmektedir. Diğer taraftan, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancı ile sınırlıdır. Bağışın yapıldığı hesap döneminde indirilemeyen bağış ve yardım tutarlarının sonraki dönemlere devredilmesi mümkün değildir. Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar 251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup anılan Tebliğde vergi avantajlarından yararlanabilmek için • Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması, • Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması, • Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması ve • Yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.