Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 12:04 (Üye) Soru : 70.22.02 NACE Kodlu olarak 28- “İşletme Destek Hizmetleri” meslek grubundan faaliyet gösteren bir limited şirketin, merkezi Türkiye’de bulunan anonim ve limited şirket türündeki üçüncü kişilere vereceği işletme yönetimi ve mevzuat uyum çalışmaları alanına dair "danışmanlık hizmetleri” karşılığında keseceği faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmaması gerektiği hususunda tereddütler bulunmakta olduğu; uygulamada tüm danışmanlık hizmetlerinin tevkifata tabi olduğu şeklinde bir anlayışın yerleştiği ve bu nedenle taraflar arasında fatura süreçlerinde sorunlar yaşandığı; oysa Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümlerinden merkezi Türkiye’de bulunan anonim ve limited şirket türündeki üçüncü kişilere ancak kısmi tevkifat uygulanabileceği ve danışmanlık hizmetleri söz konusu olduğunda tevkifatın ancak Tebliğde belirtilen alıcı gruplarına (m. I/C- 2.1.3.1/b) verilen bir kısım hizmetlerde söz konusu olabileceği (m. I/C.2.1.3.1), yoksa her alıcı grubuna verilen her danışmanlık hizmetinde tevkifat uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 70.22.02 NACE Kodlu olarak 28- “İşletme Destek Hizmetleri” meslek grubunda faaliyet gösteren bir limited şirketin, merkezi Türkiye’de bulunan anonim ve limited şirket türündeki üçüncü kişilere vereceği işletme yönetimi ve mevzuat uyum çalışmaları alanına dair "danışmanlık hizmetleri” karşılığında (Tebliğ m. 2.1.3.2.2 faaliyetlerdir) Tebliğ m. I/C- 2.1.3.1/b kapsamında OLMAYAN alıcı gruplarına keseceği faturalarda tam veya kısmi KDV tevkifatı uygulanmasının gerekli olup olmadığı hususlarında bilgilerinize olan ihtiyacımızı arz ederiz.

Cevap : KDV Tevkifatında NACE kodunun ÖNEMİ YOK. BELİRLENMİŞ ALICILAR VE KDV MÜKELLEFLERİ OLANLAR AYRIMI YAPILMIŞTIR. DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN; Piyasa etüt-araştırma, Ekspertiz, Plan-proje, Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir. Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır. "Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yukarıdaki danışmanlık hizmetleri için "BELİRLENMİŞ ALICILAR" Düzenlenen faturada 9/10 oranında kdv tevkifatı yapılır. Diğer mükelleflere yapılan hizmet teslimlerinde kdv tevkifatı yapılmaz. Bahsettiğiniz iş kolu için KDV tevkifatı yapılmayacağı görüşündeyiz. Bu bir yorumdur. Bağlayıcı değildir. önerimiz GİB den özelge almanızdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.