Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 16:30 (Üye) Soru : Merhaba, Yurtdışından gelen geminin alt bakımı ve tamirini yaptırmak için işçi tuttu firmamız karsı tarafa yapılan bakım ile ilgili işçilik bedeli adı altında fatura kesmemiz gerekiyor işgücü temininde tevkifata mı tabidir yapılan iş bilgi rica ederim.

Cevap : BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR) Düzenlenecek faturada hesaplanan KDV den 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacak (iş gücü kiralaması) İş yaptığınız firma belirlenmiş alıcı ise bu tevkifat yapılır. Değil ise KDV tevkifatı YAPILMAZ. BELİRLENMİŞ ALICILAR : (KDV TEVKİFATI YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.