Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.03.2023 18:48 (Üye) Soru : iyi günler diliyorum. Eurobond alış tarihi 01/04/2021 35.000 $ kur 8,33 tl alım karşılığı 301.229 tl satış tarihi 08/07/2022 35.000 $ kur 17,26 tl satım karşılığı 562.568 tl. (nisan 2021 üfe 641,63) (haziran/2022 üfe 1.652,75) eurobond üfe formül endeksleme katsayısı 1652,75/641,63=2,5759 mu yoksa (1652,75 - 641,63)/641,63 = 1,5759 hangi formul doğru bilgi vermenizi rica ediyorum

Cevap : EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI HESAPLAMASI ÖZET BİLGİ: ¦ Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesine göre; Eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazanç, değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir. Eurobondların alım-satım işlemlerinden elde edilen değer artış kazançlarının vergilendirmesinde esas alınacak kazanç, aynı kanunun mükerrer 81. maddesine göre; elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan kıymetin maliyet bedeli ile elden çıkarılma dolayısıyla yapılan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacaktır. ¦ Eurobondların alım-satım işlemlerinden doğan kazançların hesabında; öncelikle alım sırasında döviz cinsinden ödenen bedel ile satış tarihinde tahsil edilen bedelin alış ve satış tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığının bulunması gerekir. ¦ İkinci aşamada ise Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81'inci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun şekilde, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançların vergilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla maliyet bedellerinin endekslenmesi yapılabilecektir. Buna göre, elden çıkarılan Eurobondun maliyet bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilebilecektir. Endeksleme işleminin yapılabilmesi için, (01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere) hesaplanacak artış oranının %10 veya üzerinde olması gerektiği unutulmamalıdır. ¦ Üçüncü aşamada, Eurobond satış bedelinin TL karşılığından, endekslenmiş maliyet bedeli ve varsa Eurobonda ilişkin alım, satım, saklama giderleri düşülmek suretiyle vergilendirmeye esas alınacak değer artış kazancı hesaplanmış olacaktır. ¦ Aynı yıl içerisinde mükellefin sahip olduğu Eurobondların ya da benzer menkul kıymetlerin bir kısmının satışından kazanç bir kısmının satışından zarar doğması halinde; aynı yıl içerisinde yapılmış olması koşuluyla bu işlemlerden doğan kâr ve zararın birbirinden mahsubu mümkündür. Maliye Bakanlığı'nca verilen bir özelgede, yabancı şirket hisse senetlerinin elden çıkarılmasında oluşacak zarar ile Eurobondların elden çıkarılmasından doğacak kâr tutarları birlikte değerlendirilecek olup; işlemin aynı yıl içinde yapılması koşuluyla, söz konusu zararın, bahse konu kârdan mahsubu mümkün bulunmaktadır. ¦ Eurobondların itfası ve alım-satımı neticesinde elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi kapsamına girmediğinden, yukarıdaki şekilde hesaplanan kazancın tamamı herhangi bir istisna ile beyan sınırı uygulanmaksızın beyan edilecektir. SORUNUZDAKİ VERİLERİ YUKARIDA TANIMLANAN HESAPLAMAYA GÖRE YAPINIZ. BURDA RAKAMSAL HESAPLAMA YAPILMAMAKTADIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.