Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.03.2023 11:13 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER DİLİYORUM. EUROBOND ALIM SATIM GELİRİ 108.559 TL EUROBOND FAİZ GELİRİ 130.435 TL ÜCRET GELİRİ, 1 İŞVEREN OCAK -AĞUSTOS 2022 8 AYLIK ÇALIŞMA BRÜT 441.437 TL STOPAJ 122,299 TL İSTİFA ETTİKTEN SONRA 2. İŞVEREN EYLÜL-ARALIK 2022 4 AYLIK ÇALIŞMA BRÜT 321.345 TL STOPAJ 109,170 TL TOPLAM ÜCRET YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE ÜCRET GELİRLERİ BEYAN EDİLECEK Mİ? TEŞEKKÜRLER

Cevap : TÜRM GELİR UNSURUDA TOPLANARAK BEYAN EDİLECEKTİR. (EUROBOND FAİZ GELİR + EUROBOND ALIM SATIM KAZANCI +1.İŞVEREN +2. İŞVEREN ÜCER GELİLERİ) EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİNİN VE ALIM-SATIMI VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET BİLGİ (2022) EUROBOND FAİZ GELİRİ NASIL VERGİLENDİRİLECEKTİR ? ¦ Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7 numaralı bendinin (a) alt bendi kapsamında %0 oranında stopaja tabidir. ¦ Anapara üzerinden hesaplanan kur farkları vergilendirilmez. ¦ İndirim oranı ya da maliyet bedeli endekslemesi uygulanmaz. ¦ Elde edilen Eurobond faiz gelirleri, beyana ve tevkifata tabi olan diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte, 2022 takvim yılına ait 70.000 TL'lik beyan sınırı aşıyorsa yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Eurobondlar; döviz cinsinden ihraç edilmeleri nedeniyle, itfaları sırasında oluşan değer artışları irat sayılmaz ve elde edilen gelirlere indirim oranı uygulaması da söz konusu değildir. EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI HESAPLAMASI ÖZET BİLGİ: ¦ Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80'inci maddesine göre; Eurobondların elden çıkarılmasından sağlanan kazanç, değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir. Eurobondların alım-satım işlemlerinden elde edilen değer artış kazançlarının vergilendirmesinde esas alınacak kazanç, aynı kanunun mükerrer 81. maddesine göre; elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan kıymetin maliyet bedeli ile elden çıkarılma dolayısıyla yapılan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacaktır. ¦ Eurobondların alım-satım işlemlerinden doğan kazançların hesabında; öncelikle alım sırasında döviz cinsinden ödenen bedel ile satış tarihinde tahsil edilen bedelin alış ve satış tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanan Türk Lirası karşılığının bulunması gerekir. ¦ İkinci aşamada ise Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81'inci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun şekilde, enflasyondan kaynaklanan fiktif kazançların vergilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla maliyet bedellerinin endekslenmesi yapılabilecektir. Buna göre, elden çıkarılan Eurobondun maliyet bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilebilecektir. Endeksleme işleminin yapılabilmesi için, (01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere) hesaplanacak artış oranının %10 veya üzerinde olması gerektiği unutulmamalıdır. ¦ Üçüncü aşamada, Eurobond satış bedelinin TL karşılığından, endekslenmiş maliyet bedeli ve varsa Eurobonda ilişkin alım, satım, saklama giderleri düşülmek suretiyle vergilendirmeye esas alınacak değer artış kazancı hesaplanmış olacaktır. ¦ Aynı yıl içerisinde mükellefin sahip olduğu Eurobondların ya da benzer menkul kıymetlerin bir kısmının satışından kazanç bir kısmının satışından zarar doğması halinde; aynı yıl içerisinde yapılmış olması koşuluyla bu işlemlerden doğan kâr ve zararın birbirinden mahsubu mümkündür. Maliye Bakanlığı'nca verilen bir özelgede, yabancı şirket hisse senetlerinin elden çıkarılmasında oluşacak zarar ile Eurobondların elden çıkarılmasından doğacak kâr tutarları birlikte değerlendirilecek olup; işlemin aynı yıl içinde yapılması koşuluyla, söz konusu zararın, bahse konu kârdan mahsubu mümkün bulunmaktadır. ¦ Eurobondların itfası ve alım-satımı neticesinde elde edilen gelirler Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi kapsamına girmediğinden, yukarıdaki şekilde hesaplanan kazancın tamamı herhangi bir istisna ile beyan sınırı uygulanmaksızın beyan edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.