Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2023 14:11 (Üye) Soru : sadece kdv yönünden matrah arttırımı hakkımız var kurum ve gelir yönünden mahrah arttırımı zorunlu değil sadece kdv yönünden matrah arttırım yapsak ve o döneme ait inceleme çıksa kdv matrah artırım yaptığımız için kurumlar vergisi yapılmamış kurumları düzelt derlermi ve kdv ödememiz de var devreden kdv yok bize kurum ve geçici yönünden yaptırımı ne olur

Cevap : Sadece KDV artırımı yapılabilir Ancak Bazı hallerde Gelir veya Kurum matrahı artımı zorunlu olabilir. KDV MATRAH ARTIRIMI ÖZET BİLGİ: Beyannamelerin hepsinde hesaplanan KDV varsa; Hesaplanan KDV’nin Yıllık toplamı üzerinden ilgili yıl için belirlenen oranda artırım yapılır. Tüm KDV beyannamelerin verilip, belli bazı dönemlerinde hesaplanan KDV bulunup, bazı dönemlerinde de bulunmaması halinde; * Hesaplanan KDV’ler toplanacak ve bu toplama ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanacak. * Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa, büyük olan tutar dikkate alınacaktır. EN AZ ÜÇ DÖNEME AİT KDV BEYANNAMESİ VERMİŞ MÜKELLEFLER Vergi artırımının yapıldığı ilgili dönemlere ilişkin verilmiş olan KDV beyannamelerinin “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünerek ortalaması bulunacaktır. Bu tutar yıla iblağ edilerek (yılın tümüne) bulunacak toplam tutara ilgili yıl için belirlenen katma değer vergisi artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. AYRICA, BU MÜKELLEFLERİN, KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM İMKÂNINDAN YARARLANMALARI İÇİN İLGİLİ YILA İLİŞKİN OLARAK GELİR/KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMA ZORUNLULUĞU YOKTUR. Örnek 4: Mükellef 2020 yılı içinde sadece 5 vergilendirme dönemine ilişkin olarak KDV beyannamesi vermiştir. Mükellefin vermiş olduğu KDV beyannamelerindeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” tutarları toplamı 45.000 TL’dir. Buna göre, mükellefin KDV artırım tutarı (peşin ödeme imkânından yararlandığı varsayıldığında) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Her Bir Dönem İçin Dikkate Alınacak Hesaplanan KDV 45.000/5 = 9.000 TL 2020 Yılı KDV Artırımına Esas Tutar 9.000 x 12 = 108.000 TL 2020 Yılı KDV Artırım Tutarı 108.000 x %2,5 = 2.700 TL Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği için %10 indirim uygulanarak ödenecek tutar 2.700 - (2.700 x %10) = 2.430 TL KDV BEYANNAMESİ HİÇ VERMEMİŞ VEYA EN FAZLA İKİ DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞ MÜKELLEFLER Bu durumdaki mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. KDV artırım tutarı, gelir/ kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. BU DURUMDA OLAN ADİ ORTAKLIK, KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ORTAKLIKLARDA ORTAKLARIN TAMAMININ GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMALARI ŞARTTIR. KDV BEYANNAMELERİNDE, HESAPLANAN KDV BULUNMAYANLAR VE TECİL-TERKİN KAPSAMINDA TESLİMİ OLANLAR; İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamında Hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceklerdir. İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması hâlinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz. KDV Beyannamelerinin Bazılarında Hesaplanan KDV Bulunanlar Mükelleflerin, mükelleflerin KDV artırımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı dönemlerine ait beyannamelerinde, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemler dışındaki işlemleri dolayısıyla “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” yer alması durumunda, vergi artırımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulundukları tutarın %18’i ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin bazılarında “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınacaktır. BU KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLERİN, YILLIK GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNMALARI ZORUNLUDUR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.