Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.05.2023 09:49 (Üye) Soru : Selamlar, Şahıs Firması Kağıt alımı için işletmede olduğu halde kayıtlarda olmayan stok affından yararlanacak. 600.000 rayiç bedel için 54000 vergi ödecek bu vergiyi aynı zamanda 191 hesepta incirilecek kdv olarak düşebilir mi? işlem 2023 mayıs ayında olduğu için bu ayamı muhasebe kaydı yapılır 150 B 191 B 360 A 525 A

Cevap : İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR İÇİN ÖZET BİLGİ: • İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır. • Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılacaktır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. • Beyan edilen; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek , beyanname verme süresi içinde ödenecektir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirilecek, ancak iadeye konu edilmeyecektir. • Beyan edilen mallar özel tüketim vergisi konusuna giriyorsa, beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini, beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir. İşletmede Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtianın kayda alınması Muhasebe kaydı: ----------------------------- / ---------------------------------------------- 153-TİCARİ MALLAR XXX 191-İNDİRİLECEK KDV XX 525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. XXX (7440 SK.6. MD. ) 360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR XX (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV) ---------------------------- / ------------------------------------------------- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. Örnek (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 15/5/2023 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli 120.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. -----------------------------------15/5/2023---------------------------------- 153 TİCARİ MALLAR 120.000 TL 191 İNDİRİLECEK KDV 10.800 TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA 120.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (7440 SK 6/1 md.) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 10.800 TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) ------------------------------/--------------------------------------------------------------- Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 120.000 TL’nin altında olamayacaktır. Sorumlu sıfatı ile ödenen KDV İNDİRİLİR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.