Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.05.2023 09:16 (Üye) Soru : Merhabalar,Şirket yönetimi burs vermek istiyor. Gider olarak yazabilir miyiz?

Cevap : Aşağıdaki bilgi notunu inceleyiniz. Burs verilecek öğrencilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elemanına kanıtlanması, burs verilecek öğrencilerin, Türkiye'nin her tarafından eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavını kazanan kişilerden olması, burs süresinin ve karşılanacak eğitim giderlerinin miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması halinde, öğrencilere verilen burslar gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespiti sırasında gider olarak dikkate alınabilecektir. BU ŞARTLARI TAŞIMAKSIZIN, İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE, SADECE YARDIM AMACIYLA KARŞILIKSIZ OLARAK VERİLEN BURSLAR TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİNE VEYA İDAME ETTİRİLMESİNE YÖNELİK OLMADIĞINDAN, MATRAHIN TESPİTİ SIRASINDA GİDER OLARAK DİKKATE ALINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. Öğrencilere verilen burslar, gelecekte yapılacak hizmetler karşılığını teşkil eden ücret ödemesi olarak kabul edilmekte olup, Gelir Vergisi Kanununun 28’inci maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır. 193 sayılı GVK.nun 28. maddesinin 2. bendinde, resmi ve özel müesseseler ile şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "Ücretler" başlıklı (V). bölümünün "Evvelce Yapılan veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler"in yer aldığı (c) bendinde; "GVK.nun 2361 sayılı Kanunla değişik 61. maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, "Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler"in ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. Ancak, GVK.nun 28. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca, bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar, istisna hükmü gereğince gelir vergisine tabi tutulmayacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre; özel müessese ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrencilere iaşe (yiyecek) ibate (barınma) ve tahsil gideri ile burs olarak yapılan ödemelerin; şirket tarafından gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için; ---Bursun işle ilgili olması, yani burs verilen kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elamanına kanıtlanması, ---Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye'nin her tarafından eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması, ---Verilen burs süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması, halinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.