Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.05.2023 11:28 (Üye) Soru : 2022 Kur koruma mevduat ta 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde Yeminli mali müşavir raporu yazdırmak için 2022 yılı istisna tutarı ne kadar oldu. iyi çalışmalar.

Cevap : Böyle bir zorunluluk YOK. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : E-62030549-125[Geç14/1-a]-1063875 22.09.2022 … …… İlgi: İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki istisna hükümlerinden yararlanabilmesi için Yeminli Mali Müşavir Raporu ibrazının gerekli olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Bakanlığımızca belirlenen şartlara uygun olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya, bu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmış; yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunu zamanında ibraz etmeyen mükelleflere ilişkin esaslar belirlenmiştir. Anılan yetki uyarınca Bakanlığımızca yayımlanan 5, 20, 25 ve 32 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri ile bazı kurumlar vergisi istisnalarından yararlanılması hususu yeminli mali müşavir tasdik raporu ibrazı şartına bağlanmış, 37 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile ise bu Tebliğde belirlenen parasal hadler hakkında Bakanlığımızca yeni belirleme yapılmadığı takdirde, hadlerin bir önceki yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, gerek 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğlerinde, gerekse 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 14 ÜNCÜ İLE BU MADDEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİĞİ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE, SÖZ KONUSU KAZANÇ İSTİSNASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDE HERHANGİ BİR DÜZENLEMEYE YER VERİLMEDİĞİNDEN, BAHSE KONU İSTİSNA İÇİN TASDİK RAPORU DÜZENLENMESİ ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR. Bilgilerinize rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.