Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.05.2023 11:10 (Üye) Soru : Bazı alacakalrın Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Tebliği (seri No:1)'in V- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER C- GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRIM 5- Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanına İlişkin Diğer Hususlar ğ) 2022 Yılına İlişkin Matrah Artırımlarına Yönelik Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Düzeltme 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği tarihten sonra 2022 yılına ilişkin matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen kıyaslamanın yapılması ve kıyaslama sonucunda anılan madde hükmü nedeniyle 2022 yılına ilişkin beyannamelerde düzeltme yapılarak beyan edilen matrahın artırılması gerektiği hallerde, matrah artırımı hükümlerinden yararlanılabilmesi için öncelikle 2022 yılına ilişkin gelir veya kurumlar vergisine yönelik düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme beyanının yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi beyanname verme süresi içinde yapılmış olması halinde tahakkuk eden vergi, yıllık gelir/kurumlar vergisi ödeme süreleri içinde, bu süre geçtikten sonra yapılmış olması halinde ise bu beyanname üzerine ödenmesi gereken verginin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde (gelir vergisinin ilk taksiti bir ay içinde ikinci taksiti kanuni süresinde) ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu beyanname, kanun hükmünden yararlanılabilmesi için getirilen yasal zorunluluk kapsamında verildiğinden, bu beyanların kanuni süre geçtikten sonra başvuru süresi içinde yapılması durumunda vergi cezası kesilmeyecek, gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Tebliğin yukarıdaki kısmına istinaden sorularım aşağıdadır. Kurumlar vergisi beyannamesini Nisan ayında ilk defa verirken, tebliğe göre karşılaştırma yaparak beyannamenin, VERGİ BİLDİRİMİ kısmına "7440 sayılı kanun geçici 1'nci maddesi kapsamında kurumlar vergisine yönelik matrah" satırını da doldurarak verdik. 1- İlgili satır normal beyanname içinde yazılabilir miydi. İllaki ek beyanname ile mi düzeltme yapılmalıydı. 2-Mükellef kurumlar vergisi tahakkukunu ve dolayısıyla da bu satırla doğan vergiyi de ödememiş oldu. 3- Eğer ayrı beyanna de verilmesi gerekiyor ise rakamlar değişmeden düzeltme ebyananmesi verilse olur mu? 4- Ayrıca matrah artırım beyannamelrine düzeltme verilebiliyor mu, verilir ise önceki beyan edilen matrah artırımı normal beyannamelerdeki gibi düşülerek tahakuk ediyor mu? 5- Tebliğin ilgili bölümünde düzeltme yapılması halinde düzeltilen tutar ile damga vergisinin yıllık gelir/kurumlar vergisi ödeme sürelerinde (30 Nisan(5Mayıs)) ödenmemesi ihlal anlamına mı gelmektedir. Çözüm ne önerirsiniz?

Cevap : 1-İlave Matrah normal beyannamede ilave yapılmış ise başkaca bir işlem yapılmaz. 2-Ödenmeyen vergi G.zammı ile tahsil edilir. 3- 4-Matrah artırımı beyannamesi için düzeltme yapılabilir. 5-Hayır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.