Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.06.2023 12:11 (Üye) Soru : ''PAY DEFTERİ NASIL DOLDULACAK BİLMİYORUM_ ÖRNEK RİCA EDİYORUM YOK DİYORSUNU? NE YAPCAZ DENEME YANILMA MI OLACAK __ NOTERE ONAYLAT TESCİLE VER GERİ GELSİN ? SONRA TEKRAR DÜZELT OZAMAN ÖÜRENECEĞİZ TABİ NERDE EKSİK YANLIŞ DOLDURMUŞUZ; SONRA TEKRAR NOTERE ONAYLAT 2. MASRAF 2. KERE ZAMAN KAYBI 2.KERE İŞ KAYBI NE YAPACAĞIM SOUYORUM SİZE ?'' ito soru sor kımında paydefterei nadıl dolacak örnek vs net bir yanıt alamadım; hisse devirlerinde pay deftrei noter obaylı suret istenmeye başlandı___ nasıl dolduralacak varsa örnek alabilirmiyim__ yok ise bu konuya bir eğilseniz. konunun vergi mevzuati ile bir alaksı yok ama menüde başaka diğer seçeneklerle de alakasız mecvuren size soruyorum

Cevap : Pay defteri, Türk Ticaret Kanunu’nun Defter Tutma Yükümlülüğü başlıklı 64. Maddesi gereğince ticari defter olarak kabul edilmektedir. Pay defteri tasdike tabi defterdir ancak, yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir. (TTK Md: 65) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler yasaktır. (TTK Md: 65) Pay defteri; sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde pay defterine, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir. Pay defterine yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: 1. Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı, 2. Pay sahibinin iletişim bilgileri, 3. Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar, 4. Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri, 5. Payın nominal değeri, 6. Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar, 7. Payın tertibi, 8. Payın edinme tarihi, 9. Deftere kayıt tarihi, 10. Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü, 11. Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar. Limited şirketlerde pay defterine ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılır. Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Payı/pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayrı bir sayfada izlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.