Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.06.2023 19:32 (Üye) Soru : Mustafa Bey, Tek pay sahipliği Anonim Şirkette şirket sahibi işleri tek başına idare edemediği için şirkette çalışan iki personelini dışarıdan atama yoluyla yönetim kurulu üyesi yapıyor, ve bu kişilere de imza yetkisi veriyor, dışarıdan atanan yönetim kurulu üyesi oldukları için ayrıca genel kurulda karar alarak bu görevlerinden dolayı aylık her birini 15 bin TL huzur hakkı adında ücret ödüyor, bu durumda 1. Personelin 5510 sayılı 4/1-a kapsamında sigortalılığı devam edebilir mi? 2. 4/1-a kapsamında sigortalılığı devam ederse ödenen 15 bin TL huzur hakkı sgk primine tabi tutulması gerekir mi? huzur hakkına isabet eden tutar için ayrıca bordro hazırlayıp gelir vergisi ve damga vergisi ödenmesi yeterli midir?

Cevap : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil Daire Başkanlığının 29.09.2014 tarihli ve 3613866 sayılı yazısında; şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin sigortalılığıyla ilgili olarak aynen; “Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılmıştır. ................ Diğer taraftan, anonim şirketin idaresi ve temsili münhasıran idare meclisine (yönetim kuruluna) tevdi edildiğinden, bu organın üyelerinin sırf bu sıfatla görev yapmaları halinde, şirketin tüzel kişiliği ile aralarında vekalet akdine dayanan bir münasebet bulunduğundan bahis konusu kimselerin sigortalı sayılmaması gerekmekte, bu görevlerin yapılmasından dolayı hakkı huzur veya sair nam ile ücret ödenmiş olması neticeyi değiştirmemektedir. Buna göre, şirket ortağı olmayıp dışarıdan yönetim kurulu üyesi olarak atanan ve her toplantı karşılığında huzur hakkı alanların 5510 ve mülga 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan bulunmamaktadır.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. 2013/11 sayılı SGK Genelgesinin “13- Sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden kendilerini sigortalı göstermesi (Ek, 24/4/2019 tarihli ve 2019/9 sayılı Genelge) başlıklı bölümünde de; “Yine, (4/a) kapsamında çalıştığı anonim şirkette, ortak olmayan yönetim kurulu üyesi olanların (4/a) kapsamındaki sigortalılıkları devam ettirilecek, ancak sigortalının yönetim kurulu üyeliği yanında anonim şirkete ortak olması halinde (4/a) kapsamındaki sigortalılığı sonlandırılarak (4/b) kapsamında sigortalı sayılacaktır.” Anonim şirkette herhangi bir ortaklılığı bulunmayıp sadece yönetim kurulu üyesi olan kişi, şirketle arasında hizmet akdini doğuracak şekilde ayrıca iş yaparsa bu durumda 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılır. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, hizmet akdine bağlı bir işçi işveren ilişkisinden kaynaklanmadığından ödemelerin sigorta primi kesilmeksizin bu kişiler adına bordro düzenlenip gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi gereği dikkate alınarak yapılması gerekir. Yönetim kurulu üyesinin ayrıca, hizmet akdine dayanan ücret geliri varsa bu gelirden sigorta primi kesilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.