Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2023 09:39 (Üye) Soru : Firma 2019 yılı ile ilgili vergi incelemesinde Firma 2023 yili ile ilgili pişmanlık hükmüne istinaden bir kac fatura çıkarımi yapmak istemektedir ancak beyanname onay kısmında "vergi incelemesi olduğundan pişmanlık sevilemez" uyarısı vermekte ve 2023 ile ilgili pişmanlık ile düzeltme yapmaya izin vermemektedir 2023 pişmanlık yapılmadan düzeltme verilmiş ve sıkıntı görünen firma faturalari çıkarılmıştır Normalde 2019 yili vergi incelemesi var diye 2023 yili ile ilgili pişmanlık faydalanilamaz mi? 2023 yilina ait çıkarılan faturalar 2019 ile hiçbir ilgisi yoktur ve 2023 de ilk defa çalışılmıştır Bu uygulama doğru mudur? Pişmanlık secilemeden yapilan düzeltme işlemi nasil pişmanlık olarak düzeltilebilir örneğin vergi dairesine yazılı başvurmak gibi Ne yapılabilir uygulama yanlış değil midir? Not: 2023 yılı ile ilgili Maliyeden hiçbir şekilde yazi vs gelmemiştir Teşekkürler

Cevap : Yapılan uygulama doğrudur. VUK 371. madde için Mükellefe yazı tebliği edilecek diye bir hüküm yok. Pişmanlık ve Islah VUK Madde 371 (Değişik: 23/1/2008 - 5728/281 md.) Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmez. 1. MÜKELLEFİN KEYFİYETİ HABER VERDİĞİ TARİHTEN ÖNCE BİR MUHBİR TARAFINDAN HER HANGİ RESMİ BİR MAKAMA DİLEKÇE İLE VEYA ŞİFAHİ BEYANI TUTANAKLA TEVSİK EDİLMEK SURETİYLE HABER VERİLEN HUSUS HAKKINDA İHBARDA BULUNULMAMIŞ OLMASI (DİLEKÇE VEYA TUTANAĞIN RESMİ KAYITLARA GEÇİRİLMİŞ OLMASI ŞARTTIR.). 2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde (7338 sayılı kanunun 42 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 26.10.2021)haber verilen olayın ilgili olduğu vergi türüne ilişkin bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünün(*) takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması. 3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması. 4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi. 5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz. (7338 sayılı kanunun 42 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 26.10.2021)Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.