Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.06.2023 11:19 (Üye) Soru : üstad bankacı bunu iletmiş.3) 22 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan 7351 sayılı Kanunla birlikte, 01 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere KVK’nın 5/1-a maddesine aşağıdaki istisna eklenmiştir. - Şirketlerin, tam mükellefiyete tabi diğer (tüm) yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları kurumlar vergisinden istisnadır.

Cevap : SORUNUZDAKİ LİKİD FON İLE AŞAĞIDAKİ DÜZENLEMENİN İLGİSİ OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ. KONU HAKKINDA GİB DEN GÖRÜŞ ALINIZ. 19.01.2022 tarih ve 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22.01.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Kanun’la yapılan vergi düzenlemeleri aşağıda açıklanmıştır. Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kâr Paylarının Kurumlar Vergisinden Müstesna Tutulması Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü çerçevesinde, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları kurumlar vergisinden müstesnadır. 7351 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları da istisnaları hariç, kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Düzenlemeye göre, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değildir. Düzenleme 01.01.2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22.01.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7351 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklik öncesi ve sonrası ilgili düzenleme aşağıdaki tabloda yer almaktadır. DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ METİN Kurumlar Vergisi Kanunu İstisnalar Madde 5 - 1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: a) Kurumların; 1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından 2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz. DEĞİŞİKLİK SONRASI METİN Kurumlar Vergisi Kanunu İstisnalar Madde 5 - 1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: a) Kurumların; 1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından 2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz. 4) TAM MÜKELLEFİYETE TABİ DİĞER YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDAN ELDE ETTİKLERİ KÂR PAYLARI (PORTFÖYÜNDE YABANCI PARA BİRİMİ CİNSİNDEN VARLIK VE ALTIN İLE DİĞER KIYMETLİ MADENLER VE BUNLARA DAYALI SERMAYE ARAÇLARI BULUNAN YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR HARİÇ) DİĞER YATIRIM ORTAKLIKLARININ HİSSE SENETLERİNDEN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI BU İSTİSNADAN YARARLANAMAZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.