Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.07.2023 12:50 (Üye) Soru : Merhaba , yeni KDV düzenlemesine göre %18 ile alınan ürünlerin iade edilmesi halinde KDV oranı ne olacaktır?

Cevap : Aynı malın iadesi koşulu ile hesaplanacak KDV oranı % 18 dir. 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 35. Maddesinde; “malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği” hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin 1.2.1 Vade Farkı, Kur Farkı ve Matrahta Değişikliğe Yol Açan İşlemlerde KDV Oranı başlıklı bölümünde; “Teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dâhil edilir ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilir. Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarına ait KDV vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden hesaplanır.” açıklanmıştır. Dolayısıyla mal iadelerinde tebliğde de açıkça belirtildiği üzere işlemin tabi olduğu oran üzerinden işlem yapılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.