Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.07.2023 16:06 (Üye) Soru : sayın danışman, işletmede olduğu halde kayıtlarda yer almayan stok için 7440 beyan verdik. fakat ödemesi henüz yapılmadı. Emtia muhasebe kaydı, indirilecek kdv muhasebe kaydı ve ba form için nasıl işlemler yapmalıyız ? teşekkürler. ( not : hiç kayıt yapmadan, kdv ödenirse mi kayıtlarımıza alıcaz. )

Cevap : İŞLETMELERİNDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARINDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARINI işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 03/07/ 2023 gününe (bu tarih dahil) kadar ayrı bir beyanname ve bir envanter listesi ile bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir.(elektronik ortamda da bildirilebilir.) Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir. Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu madde hükmüne göre bildirilecek emtiadan kasıt; alım satım işletmelerinde satışa hazır malları, imalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları ifade etmektedir. Aynı şekilde inşaat işletmelerinin (yıllara sari inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi adlarına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları (daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve malzemelerini veya yarı mamullerini de bildirmeleri mümkündür. Yasaya göre, kayıtsız stok bildiren mükellefler bu mallarını satmaları halinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır. VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Yasa uyarınca beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınmak suretiyle katma değer vergisi hesaplanarak, ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve hesaplanan vergi 03/07/2023 gününe (o gün dahil) kadar ödenecektir. ( Beyan edilen emtia üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, 1 no.lu beyannamede genel esaslar çerçevesinde mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecektir. Ancak, emtia üzerinden hesaplanıp ödenen katma değer vergisi iadeye konu edilemeyecektir. Beyan edilen kıymetlerin kayıtlara intikali İşletmede Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtianın Muhasebe kaydı: ----------------------------- / ---------------------------------------------- 153-TİCARİ MALLAR XXX 191-İNDİRİLECEK KDV XX 525-KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. XXX (7440 SK.6. MD. ) 360-ÖDENECEK VERGİ VE FOLAR XX (Sorumlu Sıfatı ile ödenecek KDV) ---------------------------- / ------------------------------------------------- Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu 7440 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar ” “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.