Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.09.2023 10:22 (Üye) Soru : yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara ilişkin indirimli k.v uygulalamasından yararlanmak için ymm raporu ibrazı zorunlumu. kayseri v.d. 21.08.2013 tarih 50426076-125(327A-2013/20-214)89 SAYILI verdiği özelgede.bunun için ymm raporu ibraz mecburiyeti bulunmadığını belirtmiştir

Cevap : İndirim miktarına göre rapor zorunludur. 2023 için miktar 1.508.000 TL dir. Bu tutarın altındaki indirim için rapor düzenlenmez. YMM RAPOR DÜZENLME SINIRLARI 2023 1-Katma Değer Vergisi İadeleri: Yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma değer vergisi iadelerine ilişkin azami hadler, a) İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma değer vergisi iadesi (KDVK 29/2) işlemlerinde 2.600.000-TL b) Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma değer vergisi iadesi (KDVK 11/1-b) işlemlerinde 350.000-TL c) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer katma değer vergisi iadesi (KDVK, 11/1-a,11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9 ve diğerleri) işlemlerinde 1.300.000-TL olarak belirlenmiştir. 2- KVK’nın 5/1-e maddesi kapsamındaki taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663.000-TL olarak belirlenmiştir 3- Yatırım indirimi (GVK, mülga 19, mülga Ek1-Ek-6, Geçici 61 ve 69) işlemlerine ilişkin had 1.508.000-TL olarak belirlenmiştir. 4-01/01/2023 Tarihinden itibaren düzenlenen belgelerle ilgili karşıt inceleme zorunluluğu: KDV hariç tutarı 65.000-TL’yi aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bir mükelleften bir aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 195.000-TL’yi aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunludur. Bu hadler 2022 yılı için de aynı tutarlarda uygulanmaktaydı. Ayrıca Tebliğden, her ne kadar belirtilen limitlerin üzerindeki belgeler için karşıt inceleme yapılması gerektiği anlaşılsa da 29 ve 34 Seri No.lu Tebliğlerde belirtilen şartların sağlanması durumunda sorumluluk YMM’de olmak üzere bahse konu limit üstü belgelerle ilgili karşıt inceleme zorunluluğu bulunmamaktadır. YMM ile süresinde tam tasdik sözleşmesi yapılması halinde Gelir/Kurumlar Vergisi uyarınca yararlanılan yatırım indirimi ile KVK’nın 5/1-e istisnasına tasdik raporunda yer verileceğinden bu indirim/istisna için ayrıca bir rapor aranmaz. 46 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, mezkur Tebliğin 1/2 ve 3/5.maddesine göre; Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecektir. Böylelikle bahsi geçen hadlerin belirlenmesinde Bakanlıkça belirleme yapılmadığı sürece 37 Seri No.lu Tebliğde belirtilen yeniden değerleme oranı kadar yeniden had belirleme uygulaması son bulmuştur. İşletme sahipleri/yönetimi 2023 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin (iade, indirim/istisna gibi işlemlerin) parasal hacimleriyle, 46 Seri No.lu Tebliğ ile belirlenen yukarıda yer verdiğimiz hadleri birlikte dikkate alarak, bazı haklardan mahrum kalmamak adına YMM ile tam tasdik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına Ocak ayında karar vermeleri gerekir. Yeni hadler yeniden değerleme oranının/enflasyonun oldukça altında kaldığından, geçmişte ihtiyaç duyulmayan YMM tasdik raporlarına 2023 yılı için zorunluluk sebebiyle ihtiyaç duyulması oldukça muhtemeldir. Aksi halde mükelleflerin, VUK’un 341.maddesi (vergi ziyaı) ve 353/11.maddesi (özel usulsüzlük cezası) kapsamında cezaya muhatap olabilecekleri ve/veya bahse konu indirim/istisna gibi müesseselerden yararlanamayacakları ya da iadelerin (haddin üstünde kalan kısmın) vergi incelemesiyle yerine getirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.