Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2023 09:39 (Üye) Soru : şirketin geçmiş yıl zararını alınan genel kurul kararı ile ortaklar tarafından karşılanmasına karar verildi.Geçmiş yıl zararı bilanço dışı bırakıldı.Geçmiş yıl zararlarının ortaklar tarafından karşılanması veya başka bir sebeple kapatılması işlemi gerçekte var olan zararların mahsup edilebilme imkanını da ortadan kaldırmamalıdır diye düşünüyorum. Yasal düzenlemeler zarar mahsubu için, geçmiş yıllar zararlarının yasal defterlerde veya mali tablolarda gösterilmesini zorunlu kılmamaktadır. Sizin görüşünüz nedir teşekkürler

Cevap : 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Safı Kurum Kazancı" başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço esasında ticari kazancın tespiti" başlıklı 38'inci maddesinde; Bilanço esasına göre ticari kazanç teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce; 1-İşletmeye ilave edilen değerler farktan indirilir. 2-İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur. Ticari kazancın bu şekilde tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmü yer almaktadır. Vergi kanunlarında bu konuyla ilgili açık bir hüküm olmaması nedeniyle geçmiş yıl zararlarının yönetim kurulu veya genel kurul kararı ile ortakların şirket kasasına nakit koyarak ortadan kaldırmaları mümkün OLMAYACAĞI görüşündeyiz. Konu hakkında özelge alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.