Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2023 10:07 (Üye) Soru : İyi günler Üstadım, müşavirliğini yaptığım şirkette çalışması görünen kişi için soruşturma kapsamında firma yetkilisi ifadeye çağrıldı. kişinin bizimle bir çalışması olmamıştır şeklinde ifade verildi. Sgk müfettişi 2005-2010 yıllarının yevmiye defterlerini bordrolarını vs personele ait özlük dosyasını talep etti. zamanaşımına girmiş bir dönem ve birçok belge mevcut değil. Firma açısından olumsuz bir durumla karşılaşmamak için ne yapmak gerekir. değerli bilgilerinizi rica ederiz.

Cevap : Öncelikle kişi firmanızın çalışanı değil ise firmanın olumsuz durum ile karşılaşması söz konusu değildir. Ancak konu adli olmuş ise sürelere ilişkin teyidi avukat ya da barodan almanız gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) 59. maddesine göre, “İşverenler ve sigortalılar ile işyeri sahipleri, tasfiye ve iflâs idaresinin memurları, işle ilgili gerçek ve tüzel kişiler, Kurum’un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarına bilgi verilmek üzere çağrıldıkları zaman gelmek, gerekli olan defter, belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek, görevlerini yapmak için her türlü kolaylığı sağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.” 86. maddesine göre de “İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.” 01.10.2008 tarihinden önceki SSK uygulamasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine paralel olarak işyeri yasal defter, kayıt ve belgelerini saklama süresi 10 yıl idi. 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe giren mülga Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği(2) ile bu süre 5 yıla düşürüldü
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.