Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.12.2023 12:48 (Üye) Soru : Sosyal içerik üreticiliği kapsamında GVK Mükerrer 20/B maddesi gereği kazanç istisnası bulunan Gelir Vergisi mükellefimizin vergi dairesinden istisna yazısı ve bu kapsamda açılan banka hesabı bulunmaktadır. Aynı mükellefimizin benzer ve başka işlerinden dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunmakta ve defter tutmaktadır. Yine GVK 318 sıra numaralı Genel Tebliği gereği "Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan mükelleflerin, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. Mevcut istisna uygulaması kapsamında icra edilen faaliyet ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden istisna kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır." demektedir. Bu durumda mükellefimizin kayıt düzeni nasıl olmalı, tek düzen muhasebe hesap sistemine göre istisna kazançların hangi hesaplarda izlenmesi gerekmekte ve belge düzeni nasıl olmalıdır. Teşekkürler, iyi çalışmalar,

Cevap : GVK Mükerrer 20/B madde kapsamındaki elde edilen kazanç 2023 için 1.900.000 TL den fazla ise ;Yıllık beyannameye eklenir. Kesilen % 15 GV hesaplanan vergiden mahsup edilir. Bu kazanç Defter kayıtlarına alınmaz. AŞAĞIDAKİ LİNKDEKİ REHBERİ İNCELEYİNİZ. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2023/489.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.