Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.12.2023 10:59 (Üye) Soru : Merhaba, serbest meslek mükellefim aralık 2023 tarihinde 2024 yılında kullanmak için yüksek miktarda kırtasiye ürünü aldı. Defter beyanda hesap özetinde stok bölümü bulunmamaktadır nasıl bir işlem yapmalıyım ki 2023 de gider gözükmesin 2024 gider yazabileyim. İyi günler.

Cevap : Bu konuda yasada özel bir düzenleme yok. Tamamı gider yazılır. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü Sayı :77058783-105[VUK.ÖZ.18.34]-E.167734 26.09.2018 Konu :Stok Devirlerinin Defter Beyan Sisteminde Nerede Gösterileceği Hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı plastik cerrahi uzmanı olarak serbest meslek kazancına tabi mükellefi olduğunuz, maliyetleri azaltmak için muayenehanenizde kullanmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemelerini toptan olarak satın aldığınız, ihtiyaçtan fazla olarak alınan bu tür malzemelerin hastaların tedavi sürecinde ve ihtiyaç oldukça kullanıldığı, ancak, 1/1/2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemi içinde serbest meslek kazanç defteri tuttuğunuzu belirterek; Defter Beyan Sistemi içinde stok ile ilgili bir bölüm bulunmadığından 2017 yılından devreden stokların nasıl giderleştirileceği ve Defter Beyan Sistemi içinde nerede gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin (Sistem) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; - 65 inci maddesinde, "Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." - 67 nci maddesinde, "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükümleri yer almaktadır. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi usul Kanununun 210 uncu maddesinde, serbest meslek erbabının bir kazanç defteri tutacağı; bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılatın kaydolunacağı; defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nevi ile yapıldığı tarihin, hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığının yazılacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu hükümlerden, serbest meslek kazancına ilişkin gelir ve gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde tahsil esasının geçerli olduğu, bedeli ödenerek gider kaydedilmek istenilen belgenin tutarının tamamının bedelin ödendiği dönemde gider olarak kaydedilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Defter-Beyan Sisteminde, serbest meslek kazancına ilişkin gider belgeleri Sisteme yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine uygun olarak kaydedilmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.