Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2023 09:36 (Üye) Soru : YAPTIĞIMIZ İNŞAAT GEREĞİ, YAPI DENETİM FİRMASI, YAPI DENETİM HİZMETİ FATURASINI %18 KDV'Lİ KESMİŞTİR. İLGİLİ KANUN İSTİNADEN BU HİZMET 9/10 TEVKİFATA TABİİDİR. FATURANIN NOT BÖLÜMÜNE; BAKANLIĞIN SİSTEMİNDEN ALDIĞIMIZ HAKEDİŞ %18 KDV ORANI OLMASI SEBEBİYLE FATURA %18 KDV İLE DÜZENLENMİŞTİR, YAZILMIŞTIR. FATURAYI BU ŞEKİLDE KAYITLARA ALMAMIZ DOĞRU MUDUR? DEĞİLSE NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Cevap : FATURADA % 20 KDV HESAPLANMASI GEREKİR. AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA DENETİM HİZMETİ VERİLMESİ HALİNDE 9/10 KDV TEVKİFATI YAPILIR.AKSİ DURUMDA TEVKİFAT YAPILMAZ. " Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak verilen mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteliğinde verilmek ve bedeli ayrıca belirlenmek kaydıyla eğitim hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir." BELİRLENMİŞ ALICILAR : (Kdv Tevkifatı Yapılacak Alıcılar) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.