Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.12.2023 11:12 (Üye) Soru : Sayın Danışman, 7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketleri DIŞINDAKİ diğer sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken %0 indirimli stopaj oranı uygulamasına son verilmiştir. Bu şirketler, iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden % 15 oranında stopaj yapacaklardır. Denilmektedir. Halka kapalı şirketlerdeki normal kar dağıtım stopajı %10 du, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde bu oranda da bir değişiklik oldu mu? Cevap için şimdiden teşekkürler.

Cevap : KAR DAĞITIMINDA GV STOPAJ ORANI : A)- 22/12/2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarında %15 olarak uygulanan GV stopaj oranı ; 22/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 olarak uygulanmaktadır. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile; -193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam ve dar mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, gelir vergisinden muaf olanlara ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, anılan Kanunun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarına uygulanacak tevkifat oranları, -5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr paylarına uygulanacak tevkifat oranları, -5520 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleme yetkisi çerçevesinde, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr paylarına uygulanacak tevkifat nispetleri ile yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden yapılacak tevkifat oranları, B)- 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, payları BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN TAM MÜKELLEF SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN OLARAK DAĞITILMIŞ KÂR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEN % 0 ORANINDA TEVKİFAT YAPILIR." Yukarıdaki % (0) Stopaj Oranı 07/07/2023 Tarih ve 32241 Sayılı Resmi gazete de yayımlanan 7343 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile; Payları Borsa İstanbul’da işlem gören. Şirketler, İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ HİSSE SENETLERİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINA İLİŞKİN OLARAK DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEN % 15 ORANINDA STOPAJ YAPACAKLARDIR Şeklinde değiştirilmiştir. SONUÇ : Yukarıdaki (B) bölümünde tanımlama dışındaki A.Ş. ve Limited Şirketlerin kar dağıtımın da Uygulanacak GV stopaj oranı % 10 dur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.