Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.01.2024 16:26 (Üye) Soru : Yapım işlerinden bağımsız ve ayrı olarak mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje işi  yapan ltd.şti mükellefim müşterisine 9/10 Kdv tevkifatlı ft.kesiyor. Tefkifatlı fatura kestiği müşterisi için dışardan proje desteği alıyor.Kendi aldığı bu faturalarda 9/10 Kdv tevkifatı yapılarak mi kesilmesi gerekir?yada tevkifat yapılmadan %20 Kdv limi kesilmesi gerekir.Teşekürler.

Cevap : 9/10 oranında KDV tevkifatı aşağıda sayılan BELİRLENMİŞ KİŞİLERE danışmanlık hizmeti verilmesi halinde yapılır. listede olman müşterilere kdv tevkifatı olmaz. BELİRLENMİŞ ALICILAR : (Kdv Tevkifatı Yapılacak Alıcılar) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, - Sendikalar ve üst kuruluşları, - Vakıf üniversiteleri, - Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, - Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları Dışarıdan alınan hizmet içinde KDV tevkifatı olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.