Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.01.2024 15:39 (Üye) Soru : Merhabalar. Tevkifata konu olmayan fason işçilik işlemi için isteğe bağlı tam tevkifat uygulamasından yararlanmamız mümkün müdür? Tam tevkifat uygulanmasından yararlanmak için sadece kısmi tevkifata tabi işlemler mi girmektedir

Cevap : Müşterinin kabul etmesi halinde Tam tevkifat yapılabilir. Aşağıdaki bilgi notunu inceleyiniz. İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT UYGULAMASI: 21 Nisan 2022 tarihli 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (41 Seri Nolu) ile isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması yürürlüğe girmiştir. Uygulamanın Kapsamı 1 Mayıs 2022 Tarihinden itibaren başlayacak bu uygulama ile; alıcı ve satıcı mükellefler arasında 1 yıllık bir sözleşme yapılarak, kısmi tevkifata tabi olan hizmet ve teslimlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü ile (I/C-2.1.3.3.7.) bölümündeki [Diğer Hizmetler ve Diğer Teslimler] işlemler hariç) ait KDV tutarı alıcı tarafından sorumlu sıfatı ile 2 No.lu KDV beyannamesinde beyan edilerek ödenecektir. Yasal düzenleme ile belirlenen 1 yıllık bağlayıcı sürenin tamamlanmasını takiben karşılıklı mutabakat halinde uzatılmasının yolu açılmış ancak süre tamamlanmadan vazgeçilmesine imkan tanınmamıştır. Beyanname Sisteminde Hangi Bölümler Doldurulacak? Bu düzenlemeden yararlanacak olan alıcı mükellefler beyan için, 2 No.lu KDV beyannamesindeki “Vergi Bildirimi” başlıklı bölümün “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunu kullanacaklardır. Tablodaki “İşlem Türü” bölümü listesinden seçim yapılarak ilgili bölümler doldurulmakla birlikte, “Matrah” bölümüne KDV eklenmemiş işlem bedelini ve “Oran” bölümüne işlemin tabi olduğu KDV oranı yazılması gerekmektedir. Alıcı tevkifatı hesaplaması beyanname programı tarafından yapılacaktır. İlgili işlemler için 1 No.lu KDV beyannamesinde iki farklı bölüme giriş yapılması gerekmektedir. Öncelikle “Matrah” bölümünde “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosu ve sonrasında “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” bölümünde “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosu doldurulacaktır. Sözleşmenin Teslimi İsteğe bağlı tam tevkifat sözleşmesinin bir örneği, alıcı mükellef tarafından satıcı mükellef bilgileri ile birlikte işleme ait KDV beyannamesi oluşturulmadan önce listeler halinde bağlı bulunulan vergi dairesine sunulmalıdır. Sözleşmenin feshi veya revizyonunun söz konusu olacağı durumlarda ilgili vergi dairesine bilgi verilmesi zorunlu kılınmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.