Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 09:20 (Üye) Soru : MERHABA ithalatta gözetim uygulaması hakkında (23.11.2023 tarihli ve 7846 sayılı) ilgili mevzuat uyarınca gözetim uygulamasına tabi tutulan mallar nelerdir bilgi alabilirmiyim iyi çalışmalar

Cevap : Gözetime tabi mallalar listesi olmaz. Aşağıdaki Bilgi notumuzu inceleyiniz. İthalatta dış rekabetten korunma ve/veya yerli üreticilerin korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı’nca, yasal düzenlemeler uyarınca, gözetim ve/veya korunma önlemleri uygulanabilmektedir. Bu çerçevede İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili düzenlemeleri uyarınca, re’sen veya şikâyete bağlı olarak, ağırlıklı olarak, ithal edilen ürünlerin belli bir fiyatın altında olması halinde Bakanlıktan Gözetim Belgesi alınması gerekmekte ve ithalat işlemleri izlenmektedir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranmakta ve bu belge olmadan eşyanın ithali mümkün olmamaktadır. Çoğu zaman Gözetim Belgesi alınmasındaki zorluklar ve sürecin uzaması nedenleriyle eşyanın gerçek bedeli daha düşük olmasına rağmen, eşya bedeline fiktif bir maliyet eklenebilmektedir. 24 Kasım 2023 Tarihli ve 32379 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; • İthalatta gözetim uygulaması kapsamında indirimi yasaklanan KDV: Kararın 1'nci fıkrasına göre, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacak. Buna göre, - Gözetim farkına isabet eden KDV, - Gözetim uygulaması/farkı nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülükler gibi her türlü vergilere isabet eden KDV indirilemeyecek. • İthalatta koruma uygulamaları kapsamında indirimi yasaklanan KDV: Kararın 2'nci fıkrasına göre, - İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler dolayısıyla ödenen KDV, - İthalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan KDV matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirilemeyecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.