Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.02.2024 10:54 (Üye) Soru : Merhaba Türkiye de şirket ortağı olan bağkurlu bir kişi Amerika da yaşamaktadır ve ikameti yurtdışındadır bu kişinin ödediği bağkur primleri emekliliğinde Türkiye de bulunmadığı için engel çıkartır mı?

Cevap : Ülkemizde yabancı sermayenin teşvik edilerek yatırım yapılmasına yönelik çıkarılmış bulunan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun uygulanmasında; sigortalılık işçiler açısından zorunlu olduğu gibi işveren olanların da aynı kapsamda değerlendirilmesi ve zorunlu sigortalı sayılmaları çifte sigortalılığa yol açmaktadır. Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ve Kurumumuzun da taraf olduğu, söz konusu ülke vatandaşlarının ülkemizdeki anılan faaliyetleri nedeniyle sigortalı sayılmaları, kendi ülkelerinde de sosyal güvenlik primleri ödemeleri nedeniyle çifte prim ödeme ve hizmet çakışmasına yol açarak sözleşmeye aykırılık teskil etmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin taraf olduğu “Vatandaş Olanlarla Vatandaş Olmayanlara” Sosyal Güvenlikte Eşit Muamele Yapılması Hakkında 118 sayılı İLO Sözleşmesi gereğince diğer ülke vatandaşları için de (ülkemizde faaliyet gösteren yabancı uyruklulara) eşit muamele edilmesi şartı ileri sürülmektedir. Bu nedenlerle, 1479 sayılı Kanunun 24 üncü madde I numaralı bendindeki faaliyetleri nedeniyle sigortalı sayılmaları gereken yabancı uyruklular, vatandaşı oldukları ülkede sosyal güvenlik kanunları kapsamında iseler, (Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin I numaralı bendinin c alt bendi hükmü) yabancı uyruklulara da uygulanacağından, 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Açıklanan bu bilgiler doğrultusunda Türkiye’de 4817 sayılı Kanuna göre çalışma izni bulunan veya çalışma izninden muaf tutulan bağımsız çalışanlar için yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. Ülkemizle Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan veya bulunmayan ülkelerin vatandaşları; Ülkemizde bağımsız çalışması bulunan, ancak bu çalışmasından önce vatandaşı bulunduğu ülkede sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödeyen ve prim ödemeye devam eden, bu kuruluşlardan emekli olanlar, çalışma izin belgesi ile birlikte vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumlarına prim ödediklerini ve ödemelerinin devam ettiğini veya emekli aylığı aldıklarını gösterir (yeminli tercüme bürolarınca veya mahalli konsolosluklar aracılığıyla tercüme edilmiş) hizmet cetvelini veya aylık aldığını gösterir belgeyi il müdürlüklerimize ibraz etmeleri halinde, 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı olamayacaklardır. Vatandaşı olduğu ülkede sosyal güvenlik kurumuna tabi bir çalışması bulunmayan bu kuruluşlardan emekli olmayan veya ülkesinde sosyal güvenlik kuruluşu bulunmayanlardan Türkiye’de bağımsız çalışması bulunanlar ise 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında Kurumumuz sigortalısı sayılacaklardır. Ülkemizde bağımsız çalışması bulunan, durumlarını belgelemeyenler için İl Müdürlüklerimizce ayrıca bir araştırma yapılmaksızın kayıt ve tescil işlemleri sonuçlandırılacaktır. Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren bu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağından, bu Genelgenin yayım tarihinden önce Kurumumuz kapsamında sigortalılıkları başlatılan yabancı uyruklu sigortalılarımızın bu genelgede belirtilen esaslar doğrultusunda durumlarının belirlenmesi için genelge ekinde gönderilen tebligat örneği gönderilecek, alınacak cevap ve belgelere göre sigortalılık durumları incelenerek işlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.