Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2024 17:11 (Üye) Soru : Defter beyan evrak kayıt zamanı hk. Bilindiği üzere, 19/10/2021 tarihli ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğiyle, 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Kayıt zamanı” başlıklı 7 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, elektronik kayıt usulü ile kayıtların Sisteme girilme ve iletilme zamanında, meslek mensuplarımızın iş ve işlemlerinde kolaylaştırma ve beyan dönemlerinde yaşanan yoğunlukların azaltılması amacıyla güncelleme yapılmıştır “İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükellefler ile Serbest Meslek Kazancı Defteri tutan mükellefler için (söz konusu yetkili kullanıcıları tarafından) birer aylık dönemlere ilişkin vergisel ve ticari işlemlerin Sisteme kayıt işlemlerinin; Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddesinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçen belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, işlemlerin ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın 15 inci günü sonuna kadar denilmektedir. Diğer taraftan Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir denilmektedir. Dolayısıyla 2023 Aralık ayında defter kayıt sistemine işlenmeyen alım faturaları ve giderlerin defter beyan sistemine kayıt edilme süresi 15 Şubat 2024 tarihi mi yoksa 15 Mart 2024 tarihi midir veyahut Aralık ayına işlenmeyen alım ve gider belgeleri takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar mıdır?Saygılarımla.

Cevap : 2023 yılı Yıllık GV beyanname verilene kadar 2023 için kayıt yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.