Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.04.2024 14:33 (Üye) Soru : Sayın yetkili şirket ortakları huzur hakkı aldığı zaman asgari ücrete kadar olan rakam gelir vergisinden istisnadır. Bu istisna tek ortak için mi geçerli. Örneğin 3 ortak 3'ü ayrı ayrı huzur hakkı aldığı zaman 3 ü ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir mi?

Cevap : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394. maddesinde “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir” denilmek suretiyle huzur hakkı konusuna yer verilmiştir. Diğer taraftan, Aynı Kanun’un 23. maddesinin birinci fıkrasına 7349 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile eklenen (18) numaralı bendinde; “Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).” hükmü yer almaktadır.Her bir ortak için ayrı ayrı hesaplanabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.