Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.05.2024 09:17 (Üye) Soru : Firma olarak Yerinde Ar ge merkezi olarak Teknoloji üretimi alanında Faaliyette bulunmaktayız. Firma 2023 Yılında Devreden Ar-ge İndirimi Yok, Bu dönem 6.adet Projemiz var. 2024 1.Çeyrekte 15.000.000,00 TL 750 hesaplarda Personel Maaş ve Servis,İşyeri Kirası,Arge ilgili giderler 2024.1 çeyrekte bu giderleri 263 hesaba aktife aldık 15.000.000,00 TL 2024 1.ÇEYREK Geçici vergide bu tutarı ar ge indirimi olarak yazabilirmiyiz.

Cevap : İşletmeler, hesap dönemi içerisinde gayri maddi hakka yönelik yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamalarının tamamını aktifleştirmek zorundadırlar. Ancak, gayri maddi hakka yönelik olmayan ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilir. Proje sonucu ortaya bir gayri maddi hak çıkması halinde, örneğin bir yeni bir ilaç geliştiren ilaç şirketi için patent, lisans gibi bir gayri maddi hakka sahip olur, aktifleştirilmesi gereken bu tutar, amortisman yoluyla itfa edilecektir. Projeden, daha sonraki yıllarda vazgeçilmesi veya projenin tamamlanmasına imkan kalmaması durumunda, kurumun AR-GE faaliyeti kapsamında yapmış olduğu ve önceki yıllarda aktifleştirilmiş olan tutarların doğrudan gider yazılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Dönem içerisinde oluşan AR-GE harcamaları 750-Araştırma Geliştirme Giderleri hesabında takip edilmesi gerekmektedir. Bu hesap kullanılırken uygun alt hesaplar açılmalı ve birden fazla AR-GE projesinin aynı anda takibi söz konusu ise proje bazlı kırılımlar oluşturulmalıdır. 750 numaralı hesapta toplanan maliyetler aylık ya da üç aylık periyotlarda 263-Araştırma Geliştirme Giderleri hesabına alınarak aktifleştirilir. Dönem sonunda ise 263 numaralı hesapta yer alan tutar itfa edilerek gelir tablosu hesaplarına alınmalıdır. Bunun için 630- Araştırma Geliştirme Giderleri hesabı kullanılabilir. AR-GE harcamaları üzerinden hesaplanan AR-GE indiriminin tamamı beyanname üzerinde indirim konusu yapılabilir. Bu indirim AR-GE faaliyetine başlandığı andan itibaren hem geçici vergi hesabında hem de kurumlar vergisi hesabında dikkate alınabilir. Bunun için indirim tutarının beyanname üzerinde ilgili satırda gösterilmesi zorunludur. Bu satır kurumlar vergisi mükellefleri için “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve Giderler” bölümündeki ilgili satır, gelir vergisi mükellefleri için ise “Gelir Bildirimi” bölümündeki ilgili satırdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.